Čo pre Vás robíme

Konferencia o územnom plánovaní, BSK, 15.2.2023

Prezentácie z Konferencie o územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy, 15. február 2023

Čo pre Vás robíme

 • obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
 • podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN R BSK,
 • poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN R BSK pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
 • vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
 • zabezpečujeme zber, spracovanie a ukladanie grafických dát za územie BSK,
 • spolupracujeme na tvorbe digitálneho Územného plánu regiónu – BSK,
 • spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa územia BSK,
 • pripravujeme podklady na zasadnutia komisií a Zastupiteľstva BSK,
 • zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner,
 • zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce.

Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS >

Aktuálne články

viac