Výstavba novej časti a zrekonštruovanie jestvujúcej časti stavby chodníka Jánošíkovská v obci Dunajská Lužná

699

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba novej časti a zrekonštruovanie jestvujúcej časti stavby Chodník Jánošíkovská k zberovému dvoru.

Zámerom obce bolo spriechodniť poškodený a dobudovať nový chodník pozdĺž Jánošíkovskej ulice. Jedná sa o stavbu zo zámkovej dlažby. Celková dĺžka chodníka je cca 165m. Chodník umožňuje peší prístup k existujúcej lokalite s rodinnými domami a k zbernému dvoru v obci, ktorý slúži jej obyvateľom. Chodník je prínosom z pohľadu bezpečnosti peších osôb aj z pohľadu dopravy v tejto lokalite, ktorá je motoristami veľmi frekventovaná.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Dunajská Lužná

Celkové výdavky projektu: 44 756 €