Júnové rokovanie župného zastupiteľstva

1632

Na programe bolo takmer 20 bodov, ktoré sa týkali školstva, dopravy, či sociálnej oblasti.

Poslanci sa zaoberali Správou o zabezpečení sociálnych služieb za rok 2019, ktorej cieľom bolo poukázať na rozsah sociálnych služieb, ktoré BSK v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rámci svojich kompetencií občanom regiónu zabezpečil. Materiál informoval aj o nových poskytovateľoch sociálnych služieb zapísaných v roku 2019 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom BSK, o výmaze poskytovateľov sociálnych služieb z registra a dôvodoch ich výmazu a tiež o podpore sociálnych programov a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Poslanci rozhodovali aj o odkúpení podielu od minoritného akcionára spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, ktorá spravuje regionálne cesty, za symbolických 0,1 eura. Tým župa ovládne 100% balík akcií. BSK 15. júna získalo, formou zmeny stanov, po 10ich rokoch  manažérsku kontrolu nad spoločnosťou RCB a týmto krokom by prevzalo i výlučnú majetkovú kontrolu. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú dopravu. Vďaka majetkovému usporiadaniu v spoločnosti bude starostlivosť o cestné komunikácie efektívnejšia a transparentnejšie.

Na programe bolo aj zriadenie dvoch spojených škôl – Spojenej školy na Pankúchovej 6 v Bratislave a Spojenej školy na Ostredkovej 10 v Bratislave – s účinnosťou od 3. septembra 2020. Spojenú školu v bratislavskej Petržalke budú tvoriť dve organizačné zložky a to Základná škola a Gymnázium, ktorých súčasťou bude aj Školský klub detí a Školská jedáleň. Aj ružinovská Spojená škola bude pozostávať z dvoch organizačných zložiek a to Základná škola a Stredná športová škola. Ich súčasťou bude Školská jedáleň.

Župné Zastupiteľstvo prerokovávalo aj ďalšie body ako Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+, Informácia o preskúmaní územného plánu regiónu BSK, či Menovanie riaditeľky Domova sociálnych služieb Báhoň.

Bližšie informácie k jednotlivým materiálom nájdete tu:
https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-26-jun-2020/

Zasadnutie Zastupiteľstva si môžete pozrieť tu:

MINÚTA PO MINÚTE

Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh programu.

Zastupiteľstvo schválilo správu o plnení uznesení.

Rokovanie o bode programu Analýza spoločnosti Regionálne cesty Bratislava.

Patrícia Mešťan (riaditeľka Úradu BSK): Dosiahli sme zmenu stanov. BSK je už má pod kontrolou všetky miesta v Predstavenstve. Našim cieľom je odkúpenie minoritného podielu od súkromného akcionára. Požiadame o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva v lete.
Alžbeta Ožvaldová (podpredsedníčka BSK): Toto je návrh, na ktorý sme dlho čakali. Budeme vlastniť 100%, BSK bude mať absolútnu kontrolu nad všetkými úkonmi. Treba zdôrazniť, že BSK odkúpením minoritného podielu neprevezme žiadne jeho záväzky. Prebieha kontrola všetkých faktúr. Navrhujem predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2020.
Dušan Pekár: V minulosti sa hovorilo o tom, že minoritný akcionár blokuje župu, ale keby pán Rattaj nesúhlasil, tak by sa táto dohoda nikdy nepodarila. Keď vystúpil pán Rattaj v decembri na zastupiteľstve, tvrdil, že odpredá podiel za trhovú cenu. Teraz je to 10 centov. Zabudol nám povedať, že spoločnosť má neuhradené faktúry. RCB by mala ísť do konkurzu a župa by mala založiť novú spoločnosť.
Alžbeta Ožvaldová (podpredsedníčka BSK): Dozorná rada požiadala o riešenie situácie v RCB.
Mária Hudáková: Analýza poukázala na to, že spoločnosť nakupuje tovary a služby predražené. Hospodárenie v RCB bolo zúfalo neefektívne, nehodpodárne a drahé. V porovnaní s inými krajmi by mali byť za tieto financie naše cesty tip-top. A pozrime sa na to, ako vyzerajú. Spoločnosť mala byť už dávno v konkurze.
Marián Greksa: To, o čom sa tu bavíme, všetci vieme. Všetci to poznáme. Hovorme k veci, bavme sa o riešeniach.
Zuzana Aufrichtová: Cením si prístup, ktorý má výsledok.
Mária Kisková: Chceme, aby sa veci pohli dopredu. Poukazujeme na tieto veci preto, aby sa už neopakovali. Prečo neboli uhradené faktúry za zrealizované práce? Žiadam, aby všetky nesprávne kroky boli vyšetrené. Problémom je aj pán Štefánik, ktorý bol predsedom predstavenstva.
Marián Greksa: Akým právom obviňujete človeka, ktorý bol v pozícii tri mesiace?
Juraj Říha: Za posledný mesiac som veľmi citlivý na slovo transparentnosť. Vnímam veľmi pozitívne kroky župy. Kto bude niesť zodpovednosť za záväzky, ktoré v RCB vznikli? Podporujem kroky k transformácii spoločnosti a bol by som veľmi opatrný v používaní slov o netransparentnosti.
Vladimír Bajan: Pani Kisková, neurážajme kvalitného človeka. Aj ja sa pýtam, ako je možné, že napriek schváleniu zastupiteľstvom nebolo 900 tisíc eur uhradených?
Juraj Droba: Áno, pán Štefánik sa od 1. augusta stáva finančným riaditeľom BSK. Je to kvalitný človek a keď som si overoval jeho referencie, dokonca pán starosta Petržalky Hrčka povedal, že závidím Ti ho.
Martin Vlačiky: Prečo spoločnosť nebola už dávno v konkurze? Nie je mi jasné, že sa župa touto situáciou nezaoberala skôr? Nezrealizované práce by sa nemali uhradiť. KLvitujem aktivity župy za stornovanie faktúr, ktoré nemali žiadanku a neboli v súlade s legislatívou. Treba vyhodnotiť, či spoločnosť nie je spoločnosť v kríze. Je to smutný príbeh pre obyvateľov Bratislavského kraja. Župa by do spoločnosti už nemala vložiť ani eur.
Peter Tdylitát: Ak sa preukáže, že spoločnosť je na odpis, tak to urobme. Bez toho, aby sme čakali na minoritného akcionára.
Vladimír Bajan: Chcem pripomenúť vystúpenie pána Bošnáka z roku 2018: RCB je zriadená zo zákona a stará sa o naše cesty. Musíme posunúť 900 tisíc eur do RCB, aby sme umožnili plynulé splácanie faktúr. My sme túto sumu schválili, ale ako to, že nešli?
Juraj Říha: Vnímam, že župan má záujem riešiť túto situáciu.
Ján Buocik: Známy podnikateľ Rattaj (minoritný vlastník) nás na zastupiteľstve v decembri nás presviedčal, že oni do spoločnosti priniesli know-how a hovoril o odpredaji za trhovú cenu. Uplynulo pol roka a zrazu je cena 10 centov. Treba povedať, že bez intenzívneho tlaku župy by sa toto neudialo. Presvedčilo ma to, že súčasné vedenie BSK to s nápravom stavu v RCB myslí vážne.
Mária Kisková: Pán Štefánik bol predtým ekonomický riaditeľ v RCB. Musel teda vedieť o tom, čo sa v spoločnosti deje. Problematická je zmluva, ktorá vznikla pred desiatimi rokmi. Verím, že si s tým župa poradí, a ak budú kroky transparentné, získa si aj našu dôveru.
Dušan Dvoran: Odporúčam, aby zmluva skončila 31.12., lebo uzatvárať účtovný rok 30.9. nie je dobré.
Vladimír Bajan: Nemali by sme vyvolávať duchov minulosti.
Zuzana Aufrichtová: Použijem paralelu. Keď som na úrovni hlavného mesta upozornila na neuhradené pohľadávky vo výške 50 miliónov. Keď som na to verejne upozornila, bola som označená za šíriteľov hoaxov.
István Pomichal: Tento materiál, ktorý ideme schvaľovať, je výsledkom niekoľkých desiatok hodín prípravy a kontrol. Inú možnosť nemáme. Treba získať čas, získať podiel v spoločnosti. Všetko čestne vyšetriť. Podozrenia rieši hlavný kontrolór. Tým, že kúpime podiel, budeme mať v rukách všetky prostriedky, aby sme mohli uzavrieť minulosť.
Dušan Pekár: Dnes kupujeme hodnotu 32% za 10 centov. Koľko bude trhová hodnota celého podielu?
Alžbeta Ožvaldová: Rada by som sa poďakovala pánovi županovi, pani riaditeľke úradu a ostatným členom tímu.
Patrícia Mešťan: Ďakujem môjmu tímu, ktorý do toho vložil nekonečné množstvo úsilia aj inteligencie. Kroky, ktoré budú nasledovať, sú transparentné. Mojim cieľom od môjho nástupu je dať veci do poriadku. Ideme veci meniť, posúvať dopredu. Ideme urobiť druhý najdôležitejší krok – odkúpenie 32% podielu od minoritného akcionára za 10 centov. Nebolo to samozrejmé, bola to séria rokovaní. Získavame vďaka tomu zmenu zmluvy a zmenu cenníka.
Juraj Droba: Od decembrového zastupiteľstva prešlo 7 mesiacov, za ten čas sme na úrade tvrdo pracovali. Zdedili sme zmluvu z roku 2009. Pár mesiacov od môjho nástupu sme začali kontrolovať faktúry a dávať veci do poriadku. Prevzal som sekeru 1,6 milióna v tejto firmy. Je pravda, že spoločnosť je v červených číslach, ale mali by sme zmluvu do konca roka 2022. To je približne 33 milióna eur, ktoré by mohla mať župa Chceme vybudovať cestarinu na úrovni 21. storočia. Budete mať prehľad o každej jednej transakcii. Chcem, aby sme to spolu s poslaneckým zborom dali do poriadku a aby to fungovalo. Netreba si myslieť, že to bolo také jednoduché, aby sa minoritný akcionár vzdal svojho podielu. Chcem poďakovať aj za kritické poznámky, lebo nás posúvajú vpred.

Návrh materiálu bol schválený.

Rokovanie o bode programu Majetkovoprávne vysporiadanie Stará Vajnorská

Ján Buocik predložil pozmeňovací návrh na zvýšenie kúpnej ceny na 570 tisíc eur. Poslanci nehlasovali v prospech tejto zmeny.

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Predaj bytu č. 44 na ulici Silvánová, Pezinok

Matúš Šaray: Riešenia sme hľadali roky a táto forma je najvhodnejšia. Za „osobitným zreteľom“ si stojím a dokazuje ho aj chronológia postupov v tomto prípade.

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Predaj bytu č. 60 na ulici Silvánová, Pezinok

Matúš Šaray: V tomto bode platí všetko, ako pri predchádujúcom.

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Zriadenie vecných bremien Grinava

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu VZN o zriadení SŠ Pankúchova 6, Bratislava

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu VZN o zriadení SŠ Ostredková 10, Bratislava

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Informácia o preskúmaní územného plánu regiónu BSK

Mária Rajecká (riaditeľka odboru Územné plánovanie a GIS): Územný plán sa snažíme dodržiavať aktuálny a sprístupniť ho verejnosti.

Zuzana Aufrichtová: Viem, že územný plán regiónu BSK je na vysokej úrovni. Jednoznačne dávam podporu tomuto návrhu.

Elena Pätoprstá (vicežupanka BSK): Tieto materiály sú pripomienkované odbornou verejnosťou, realizované viacerými odborníkmi. Je úzka spolupráca s Komisiou územného plánu a životného prostredia. Materiály sú mimoriadne kvalitné. Územný plán župy by sa mal premietnuť aj do plánu mesta.

Mária Hudáková: Je kľúčové zabezpečiť aktuálnosť plánu. Nebránim sa tomu, aby boli územné plány aktualizované aj priebežne, nielen každé štyri roky, ako je zákonná povinnosť. K programu udržateľnej mobility musím povedať, že z neho nemám dobrý dojem. Diaľnica D1 nie je skapacitnená, napriek tomu umožníme pripojenie križovatky Triblavina, čo spôsobí rozsiahle zápchy.

Zuzana Aufrichtová: Vytváranie dojmu, že niečo je zlé, je absolútne nepochopenie toho, ako sa územný plán tvorí. Tie „zlé“ veci sú skôr spôsobené nesprávnymi rozhodnutiami niektorých úradov.

Mária Kisková a Dušan Dvoran sa zhodli, aby súčasťou materiálov bol záväzok župy, aby bola monitorovaná kvalita vody a ovzdušia a kládol sa dôraz na kvalitu životného prostredia.

Michal Drotován: Bolo by dobré, keby BSK vytvoril pracovnú odbornú skupinu, ktorá by sa zaoberala aktuálnymi potrebami a zmenami. Riešila by špecifické potreby župy a obcí.

Juraj Droba ocenil návrh a sľúbil, že sa mu bude venovať.

Mária Rajecká: Termín schválenia je koniec roka 2021. Zmeny chceme robiť transparentne, preto sme oslovili obce, mestské časti aj mesto. Cítime potrebu ochrany prírody a lesov.

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu ÚHK Návrh plánu KČ na 2. polrok 2020

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK

Marica Šiková (riaditeľka Odboru sociálnych služieb BSK) vymenováva registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb a podporené subjekty či programy.

Mikuláš Krippel (vicežupan BSK): Za každým rozhodnutím je konkrétny človek. Musíme zabezpečiť čo najviac takýchto služieb. Zo štatistík môžete vidieť, že sa to aj deje. Kvalita sociálnych služieb v našom regióne je veľmi vysoká.

Juraj Droba uzatvoril rozpravu poďakovaním za skvelú prácu Odboru sociálnych vecí počas pandémie.

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Menovanie riaditeľky DSS Báhoň

Marica Šiková informuje, že najúspešnejšia v pohovore bola Ing. Jana Polakovičová a navrhuje ju na pozíciu novej riaditeľky Domova sociálnych služieb v Báhoni. „Sociálne cítenie a 17-ročná prax dávajú dobrý predpoklad pre jej menovanie do funkcie riaditeľky.“

Ivan Patoprstý (starosta obce Báhoň), Juraj Štekláč a Mikuláš Krippel tiež podporili menovanie pani Ing. Polakovičovej.

Návrh bol prijatý.

Rokovanie o bode programu Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+

Barbora Lukáčová (riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK): Aj metropolitné (vyspelé) regióny, ako je náš, majú vážne problémy, ktoré nevedia sami financovať. Využívame všetky príležitosti, ako zlepšiť školstvo, zdravotníctvo, dopravu či sociálne služby v kraji. Veľký dôraz kladieme na ekológiu.

Martin Chren vyzdvihol veľké úspechy bratislavskej župy na európskej úrovni. „Oceňujem, že sa nám podarilo vybojovať priamu pomoc do tých oblastí, ktoré sú dôležité.“ Prácu v Bruseli ocenil aj Juraj Říha.

Uznesenie bolo schválené.

Rokovanie o bode programu Správa z PHSR 2014 – 2020 za rok 2019

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Správa o plnení stratégie rozvoja vidieka za rok 2019

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Správa o plnení Koncepcie ekovýchovy za rok 2019

Uznesenie bolo prijaté.

Rokovanie o bode programu Návrh na personálne zmeny komisií

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu „Rôzne“ sa prihlásil o slovo Dušan Dvoran. Informuje sa na župný Vláčik Záhoráčik (turistický cyklovlak). Župan potvrdil, že Vláčik Záhoráčik bude financovaný štátnymi financiami.

Zastupiteľstvo BSK bolo ukončené a župní poslanci sa stretnú opäť v septembri.