Župní poslanci odobrili odkúpenie minoritného podielu od akcionára spoločnosti Regionálne cesty Bratislava

1498

Po desiatich rokoch získa Bratislavská župa úplnú manažérsku i vlastnícku kontrolu nad spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava. Vďaka majetkovému usporiadaniu v spoločnosti bude starostlivosť o cestné komunikácie II. a III. triedy efektívnejšia a transparentnejšia.

„Ak má bratislavská župa zabezpečovať kvalitnú údržbu ciest, musíme mať silný vplyv na firmu, ktorá sa o ne stará. V uplynulých mesiacoch sme analyzovali všetky dostupné scenáre, aby sme posilnili vplyv župy v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že prvým nevyhnutným krokom je získanie absolútnej manažérskej a majetkovej kontroly v spoločnosti. Pred dvomi týždňami sme vyrokovali zmenu stanov, vďaka ktorej župa obsadzuje všetkých členov predstavenstva aj dozornej rady. Dnešné hlasovanie o odkúpení minoritného podielu je ďalším mimoriadne dôležitým krokom k tomu, aby sme dostali spoločnosť kompletne pod kontrolu samosprávneho kraja,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba. Župa doteraz vlastnila len 68% akcií, kvôli čomu mala v spojení s doteraz platným znením stanov  obmedzený vplyv na chod firmy.

Vedenie župy zabezpečilo vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci  tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území  Bratislavského samosprávneho kraja. Na realizáciu varianty, ktorá bola vyhodnotená v analýze ako najvhodnejšia, bolo nutné okrem získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura. Ako ďalej spresnil predseda BSK, župa odkúpením minoritného podielu na seba v žiadnom prípade nepreberá záväzky minoritného akcionára voči spoločnosti RCB z titulu osobitných súkromnoprávnych vzťahov medzi spoločnosťou a minoritným akcionárom.

Už krátko po nástupe nového vedenia, začiatkom roka 2018, začala bratislavská župa  pracovať na zvýšení efektivity a transparentnosti nakladania s verejnými financiami v akciovej spoločnosti RCB. Bratislavská župa sprísnila kontrolu vykonaných prác a v roku 2019 pristúpil Úrad dokonca k dodatkovaniu zmlúv so spoločnosťou RCB s cieľom ďalšieho zvýšenia dohľadu a možnosti kontroly nad jednotlivými úkonmi spoločnosti.  Na rozdiel od minulosti je povinnou prílohou faktúr mimo iného aj výpis z GPS zariadení a podrobná fotodokumentácia vykonaných prác. Úrad môže v zmysle vykonaných zmien kedykoľvek kontrolovať aj spôsob a postup zadávania zákaziek zo strany RCB voči tretím subjektom. Dodatkami boli zároveň aj zrušené vybrané ustanovenia pôvodných zmlúv, ktoré boli z pohľadu BSK vyhodnotené ako zjavne nevýhodné.

“Chceme vybudovať cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia a mať prehľad o každej jednej transakcii. Zároveň chceme, aby to fungovalo v spolupráci s poslaneckým zborom. Cesta sem nebola jednoduchá a ani krátka. Ďakujem poslancom za podporu a aj konštruktívne pripomienky, lebo nás posúvajú vpred. Naším spoločným cieľom je kvalitná a bezpečná doprava, ako aj efektívnejšia a transparentnejšia starostlivosť o regionálne cestné komunikácie, čo v konečnom dôsledku pocítia všetci občania,“ uzavrel Juraj Droba.

Materiály k tomuto bodu programu nájdete tu:

Analýza spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s.

Optimálny model cestného hospodárstva BSK