Bratislavská regionálna dotačná schéma je stále otvorená

2510

Po minulom roku, kedy bola Bratislavská regionálna dotačná schéma kvôli situácii spôsobenej pandémiou pozastavená, je opäť možné podávať projekty a žiadať o podporu. Otvorená je v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka.

 „Celkovo na projekty z BRDS pre rok 2021 pôjde vyše milióna eur. Som rád, že sme prostriedky našli a môžeme tak podporiť projekty, ktoré obohatia a prispejú k rozvoju bratislavského regiónu. V BRDS nastala aj jedna zmena. Do výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka bol začlenený turizmus, čo bola doteraz samostatná výzva. Cieľom tohto kroku je koncentrácia zdrojov ako personálnych tak finančných. Výsledkom by mal byť efektívnejší rozvoj regiónu,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na projekty z oblasti kultúry je vyčlenených 345 000 eur. Zámerom je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území BSK v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Výzva je otvorená pre oblasti ako sú tvorba a prezentácia diela, výskum a odborná reflexia a ochrana hmotného kultúrneho dedičstva.

Na podporu mládeže podporí župa projekty celkovou sumou 51 750 eur. Cieľom výzvy je neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú výchovu a život detí a mládeže, formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, aktívne využívanie voľného času a skvalitnenie života mládeže na území BSK.

Sumu 293 250 eur získajú projekty zamerané na podporu športu. Zámerom je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Prioritou BSK je predovšetkým podpora pohybových aktivít mládeže do 23 rokov. Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v BSK, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov  a pri organizovaní športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v BSK, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov.

Župa tento rok podporí aj ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka. Na rok 2021 je alokovaných 345 000 eur. Zameraná je na tri oblasti podpory. Prvou z nich je životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry. Druhou oblasťou je turizmus, kde budú podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu. Tretím okruhom je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa zameriava na podporu realizácie prírodných záhrad v areáloch škôl za účelom podpory environmentálnej výchovy na školách, ako aj v zmysle podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.

Uzávierka podávania žiadostí je 15. februára. Doručené žiadosti o poskytnutie dotácie budú najskôr formálne posúdené a následne posudzované odbornou hodnotiacou komisiou. O výsledných projektoch, ktoré dostanú pre rok 2021 podporu z BRDS, rozhodnú župní poslanci.

Všetky žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Podrobnejšie  informácie k výzvam, podpore projektov, či procesu podávania žiadosti nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/