Bratislavský samosprávny kraj, odbor INTERACT vyhlasuje súťaž vo vytvorení posteru na tému EURÓPSKA ÚNIA BUDÚCNOSTI

2120

Súťaž je súčasťou celoeurópskej iniciatívy Deň európskej spolupráce, ktorá  je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce.

Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje Program spolupráce INTERACT III za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Organizátori pripravili dve súťaže – súťaž v kategórii poster a súťaž o cenu verejnosti.

Súťaž v kategórii poster sa začína 6. septembra 2021 a končí 6. októbra 2021. Je určená študentom a študentkám stredných škôl a jej cieľom je stvárnenie Európskej únie v budúcnosti prostredníctvom originálneho pohľadu študentov formou posteru alebo série posterov. Úlohou autorov je originálnou formou vizuálne prezentovať pohľad na budúcnosť Európskej únie.

Cieľom súťaže je podpora tvorivosti mladých ľudí, vytvorenie možnosti prezentovať svoje schopnosti a talent, ale i umeleckým spôsobom vyjadriť svoj názor na budúce fungovanie Európskej únie.

Pre prvých troch umiestnených v tejto kategórii sú pripravené zaujímavé ceny.

Súťaž v kategórii cena verejnosti sa začína 11. októbra 2021 a končí 17. októbra 2021. Všetky doručené postery budú zverejnené na webstránke www.bratislavskykraj.sk/ecday a široká verejnosť môže hlasovať za poster, ktorý sa im najviac páči. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do súťaže zapojí na stránke a hlasuje za konkrétny poster. Zvíťazí poster, ktorý získa najviac hlasov verejnosti. Ocenený bude autor posteru, všetci jeho spolužiaci z triedy i triedny učiteľ.

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na doleuvedenú mailovú adresu emailom alebo prostredníctvom služby na prenos dát (napr. uschovna.cz) alebo doručené do podateľne BSK v termíne do 6. októbra 2021 do 15.30. V prípade odoslania poštou rozhoduje dátum pečiatky odoslania, ktorý nesmie byť neskôr ako 6. októbra 2021.

Emailová adresa na elektronické doručenie : silvia.garajova@region-bsk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a originálne diela.

Viac informácii o iniciatíve Deň európskej spolupráce (European Cooperation Day) nájdete na www.ecday.eu.