Diaľničný tunel cez Karpaty je bližšie k realite. Projekt má súhlas envirorezortu

7335

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou tunela Karpaty medzi Račou a Záhorskou Bystricou. Vyplýva to zo záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

„Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu V3a, ktorý možno vyhodnotiť za najpriaznivejší v porovnaní s ostatnými navrhovanými variantmi, a to hlavne z hľadiska únosnosti jeho vplyvov na životné prostredie,“ konštatuje envirorezort.

Čo je variant V3a (nadúrovňové križovanie s cestou I/2)

Celková dĺžka úseku12,417 km
Celková dĺžka tunela KARPATY11 760 m
Dĺžka hĺbeného tunela pri východnom portáli140 m
Dĺžka razeného tunela10 050 m
Dĺžka hĺbeného tunela na západnom portáli1 570 m
Kategória diaľnice D4D26,5 / 120
Kategória tunela2T – 8,0 / 100
Mimoúrovňové križovatky1
Mostné objekty1
Objem rúbaniny z tunela Karpaty pri TMB metóde4 593 000 m3
Diaľničný obchvat Bratislavy

Aplikácia TBM metódy

Pri výrube tunela bude postupne horninový masív rozpojovaný rotačným pohybom frézovej (raziacej) hlavy, ktorá je vybavená reznými a valivými dlátami, rozpojená hornina bude padať na hlavu raziaceho stroja, odkiaľ bude rôznymi dopravníkmi transportovaná von z tunela. Priemerná dĺžka doby razenia tunelových rúr bude 22 mesiacov, tzn. celková dĺžka výstavby sa predpokladá na 5,6 roka.

Nakladanie s rúbaninou

Lokalita A sa nachádza severozápadne od doteraz zastavanej časti obce Marianka. Bude sa nachádzať v zábere stavby a bude slúžiť ako dočasná depónia na nakladanie s rúbaninou. Na lokalite A je uvažovaná realizácia spätných násypov a zásypov na západnom úseku hĺbenej časti tunela Karpaty a remodelácia terénu za účelom začlenenia presypaného tunela do krajiny.

Na stiahnutie:

Záverečné stanovisko (EIA)

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica (kompletná dokumentácia)