Pravidlá participatívneho rozpočtu

870

§ 1
Úvod

Pravidlá Participatívneho rozpočtu (ďalej „Pravidlá“) stanovujú zásady pre priebeh procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o časti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom Participatívneho rozpočtu je vytvoriť pre obyvateľov samosprávneho kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu.

§ 2

Princíp

Vo vybraných kapitolách rozpočtu BSK sa vyčleňuje možnosť obyvateľom predkladať vlastné návrhy využitia finančných prostriedkov.

Oblasti (témy), o ktorých budú rozhodovať obyvatelia sú vyčlenené tak, aby sa netýkali bežného chodu samosprávneho kraja a jeho základných funkcií

Cieľom princípu Participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na obyvateľov. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. O konkrétnej sume rozhodnú každý rok poslanci Zastupiteľstva BSK pri schvaľovaní rozpočtu do konca decembra.

Na objednávanie všetkých tovarov a služieb sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania a vnútorné pravidlá BSK, rešpektujúc uzatvorené zmluvné vzťahy s vysúťaženými dodávateľmi.

Pri realizácii projektov BSK podľa možností a záujmu zapája dobrovoľníkov z radov obyvateľov rešpektujúc existujúce zmluvné vzťahy hlavného mesta s dodávateľmi.

§ 3

Harmonogram

Jednotlivé kroky procesu Participatívneho rozpočtu sa každoročne opakujú. O konkrétnych projektoch sa rozhoduje vždy predchádzajúci rok na základe nasledovného harmonogramu:

celoročne: Zbieranie podnetov obyvateľov

do 31.8. Uzávierka návrhov obyvateľov

september: spracovanie návrhov

október: verejné hlasovanie – hlasovať môže každý obyvateľ BSK iba raz

november: spracovanie výsledkov hlasovania a zapracovanie do návrhu rozpočtu BSK

december: hlasovanie na Zastupiteľstve BSK

§ 4

Podnety obyvateľov

Zber návrhov od obyvateľov prebieha kontinuálne celý rok prostredníctvom formulára na webstránke www.bratislavskykraj.sk, v podateľni BSK, na podujatiach BSK, ako aj prostredníctvom občianskych združení, obcí a miest, neformálnych združení a ostatných partnerov.

Uzávierka návrhov je stanovená v harmonograme.

Občan vo svojom návrhu uvedie:

  • Názov projektu (nápadu, návrhu)
  • Kapitola (v rámci ktorej sa návrh predkladá)
  • Lokalita (miesto, kde sa navrhuje projekt realizovať)
  • Stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
  • Kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo)

§ 5

Kategorizovanie a posúdenie návrhov

Návrhy sa roztriedia na tri skupiny:

1 – návrhy určené na hlasovanie;

2 – odporúčania pre BSK a organizácie;

3 – vyradené návrhy (mimo kompetencie BSK, nekonkrétne návrhy, návrhy nad rámec rozpočtu a pod.)

§ 6

Hlasovanie

Hlasovať môže každý obyvateľ Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zaregistruje sa cez formulár na stránke www.bratislavskykraj.sk. Hlasovať možno aj osobne a to v cez podateľňu preukázaním sa identifikačným dokladom.

Požadované registračné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • mobilné telefónne číslo.

Emailová adresa bude autentifikovaná prostredníctvom kontrolného reťazca (zaslaný na e-mail obyvateľa). Obyvatelia, ktorí nemajú e-mailovú adresu, resp. mobilný telefón, sa môžu registrovať v podateľni BSK preukázaním sa identifikačným dokladom.

BSK si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať pravdivosť registračných údajov (telefonicky, poštou, e-mailom) a v prípade nedostatočne preukázaných registračných alebo nepravdivo zadaných údajov môže registráciu zrušiť.

Každý obyvateľ môže v čase na to určenom hlasovať za ľubovoľný počet návrhov. Hlasovať možno iba jedenkrát. Pri každom hlasovaní za zaznamenáva IP adresa používateľa. BSK si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť. O výsledku hlasovania je obyvateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Do troch pracovných dní po uzávierke hlasovania zverejní BSK výsledky hlasovania tak, že zoradí návrhy podľa počtu získaných hlasov zostupne.

§ 7

Realizácia a kontrola

Financie alokované v hlasovaní obyvateľov ostávajú v rozpočte BSK, neprideľujú sa formou grantu, transferu a ani nie sú poukazované na účet žiadnych iných subjektov. Mení sa len spôsob rozhodovania o konkrétnom použití týchto prostriedkov.

Realizáciu schválených návrhov zabezpečujú odborní garanti za jednotlivé oddelenia BSK vždy na konkrétny kalendárny rok.

BSK obstaráva všetky tovary a služby v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi. Zároveň do procesu aj do realizácie podľa možností a záujmu zapája dobrovoľníkov z radov obyvateľov. Realizácia projektov bude určená osobitnými pravidlami.

O realizácii konkrétnych projektov BSK informuje na svojej internetovej stránke, kde zároveň priebežne zverejňuje odpočet realizácie projektov vrátane čerpania rozpočtu.