Úvod Prímestská autobusová doprava Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

TRANSPARENTNÁ SÚŤAŽ

Verejná súťaž na nového autobusového dopravcu sa realizovala cez elektronický portál EVO, ktorý zabezpečil rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Otázky a odpovede videli všetci uchádzači bez ohľadu na to, kto sa pýtal. Verejný obstarávateľ však nevedel, kto otázku kladie. Verejný obstarávateľ až do skončenia lehoty na predkladanie ponúk nevedel, koľko uchádzačov sa prihlásilo, ktorí uchádzači poslali ponuku a ani čo bolo ich obsahom. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane potenciálneho využitia všetkých opcií predstavovala 388,7 mil. eur.

Spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. ako víťaz súťaže predložila ponuku vo výške 334 039 143,16 EUR, čo je o 54 miliónov menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Odborným garantom v procese verejného obstarávania bola Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID), ktorá zastrešuje organizáciu dopravy v Bratislavskom kraji prostredníctvom integrovaného dopravného systému.

SÚŤAŽ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

Z hľadiska prípravy samosprávny kraj kládol dôraz na to, aby bola súťaž v porovnaní s inými krajmi či už na území SR alebo ČR vyhlásená s čo najväčším predstihom predo dňom začatia prevádzky. Uvedená skutočnosť má totiž v spojitosti s charakterom zákazky podstatný vplyv na to, aby sa do súťaže mohlo prihlásiť čo najviac uchádzačov.

Samosprávny kraj si uvedomoval, že príprava na prevádzku je proces, ktorý vyžaduje dlhšie časové obdobie, a to najmä z dôvodu potreby zaobstarania vysokého počtu autobusov novým dopravcom. Z toho dôvodu samosprávny kraj zverejnil oznámenie o pripravovanej súťaži v európskom vestníku ešte v decembri 2018, t. j. takmer 3 roky pred vypršaním aktuálnej zmluvy. Samotná súťaž bola následne vyhlásená takmer 19 mesiacov pred skončením aktuálnej zmluvy čo je bezprecedentne najdlhšie spomedzi všetkých krajov.

REVÍZNE POSTUPY

Samosprávny kraj zodpovedne rátal aj s veľkou a oproti iným krajom neporovnateľne dlhšou, časovou rezervou počítajúcou s revíznymi postupmi, ktoré sa v tomto smere vzhľadom na obrovskú hodnotu kontraktu ako jeho rozsah, nedali vylúčiť.

Pre predstavu, zmluvná dokumentácia v tomto prípade atakuje hranicu 1000 strán. V rámci súťaže prijal kraj viacero žiadostí o vysvetlenie k súťažným podkladom, na základe ktorých poskytoval uchádzačom potrebné informácie. V rámci priebehu súťaže však boli kraju doručené viaceré námietky od niektorých uchádzačov, ktoré trvanie súťaže neúmerne natiahli. Celkovo tri námietkové konania zabrali spolu 340 dní, čo je takmer 12 mesiacov. To je  už lehota, s ktorou sa počítať nedalo. V jednom prípade nám dokonca prišli námietky voči vyhodnoteniu súťaže v čase, kedy súťaž ešte vyhodnotená nebola. Aj týmto podnetom sa však musel Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zaoberať, čo samozrejme spôsobilo úplne zbytočné pozastavenie súťaže.

Vo všetkých námietkových konaniach ako aj na to nasledujúcich odvolacích konaniach bola župa v plnej miere úspešná a nikdy nebolo zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ani zo strany Rady úradu pre verejné obstarávania zistené žiadne pochybenie, ktoré my malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie dal definitívne za pravdu Bratislavskej župe 9. septembra a až po tomto dátume mohli začať rokovania o podpise zmluvy. Novonastupujúci dopravca získal preto pomerne krátky čas na mobilizáciu.

KORONAVÍRUS A PRECHODNÉ OBDOBIE

Bratislavská župa pri vyhlásení súťaže reagovala na pripomienky jednotlivých uchádzačov v súťaži a zobrala do úvahy aj dopad aktuálnej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 na výrobné kapacity závodov produkujúcich autobusy i prípadný dovoz používaných autobusov zo zahraničia. Preto sa samosprávny kraj rozhodol v rámci dodatočného tzv. „prechodného obdobia“ uvoľniť podmienky technických a prevádzkových štandardov vozidiel dopravcu.

Toto prechodné obdobie bude trvať maximálne prvých 365 dní od dňa začatia prevádzky a umožní dopravcovi upraviť jeho vozidlový park tak, aby najneskôr do skončenia prechodného obdobia všetky jeho vozidlá v plnej miere spĺňali  technické a prevádzkové štandardy v plnom rozsahu. Tieto uvoľnené podmienky však budú pre cestujúcich dočasné a  kvalita služby počas prechodného zostane minimálne na doterajšej úrovni.

Menu

Aktuálne z dopravy

viac
Prejsť na obsah