Zmluva s dopravcom

Zmluva s dopravcom

EKONOMICKEJŠIA PREVÁDZKA

Novou zmluvou vznikne aj nový právny vzťah, ktorý posilní právomoci župy, čím dosiahneme oveľa vyššiu možnosť kontroly vynaložených finančných prostriedkov. Prioritným záujmom župy bolo nastaviť zmluvu tak, aby kraj vždy jasne vedel čo platí, a zároveň mohol oveľa jednoduchšie a presnejšie odhadovať budúce výdavky na dopravu.

Vďaka zmluve má samosprávny kraj mnoho účinných nástrojov, ktoré vo veľa prípadoch fungujú automaticky, čím sa eliminuje možnosť zbytočných chýb ako aj vznik sporných situácií.

Župa sa zároveň snažila nový právny vzťah s dopravcom nastaviť takým spôsobom, aby bol trvalo udržateľný. Práve preto  zmluva rozdeľuje náklady dopravcu na viacero samostatných skupín, ktoré sú osobitne sledované a valorizované v súlade s vývojom cien na trhu ako aj v súlade s prípadnými budúcimi legislatívnymi zmenami, ktoré môžu mať dopad na niektorú z nákladových položiek, vrátane miezd.

Pri tvorbe zmluvy BSK dôkladne analyzoval všetky relevantné typy nastavenia vzťahu medzi krajom a dopravcom. Výsledkom je zmluva, ktorá predstavuje akýsi hybrid viacerých typov doteraz samostatne používaných zmlúv, pričom kombinuje ich jednotlivé výhody a eliminuje ich slabé stránky.

ZMENA KONŠTRUKCIE VYPLÁCANIA NÁKLADOV DOPRAVCU

V záujme zabezpečenia ekonomicky výhodnejšieho vzťahu v prospech BSK sa pristúpilo v rámci novej zmluvy k zmene konštrukcie vyplácania nákladov dopravcu. Dopravca už nebude mať preplácané všetky náklady jedna k jednej, čo veľmi sťažovalo proces kontroly ich reálnosti a oprávnenosti. Podľa novej zmluvy bude mať dopravca uhrádzané „fixné“ náklady na 1 km pre daný druh vozidla použitého na konkrétnom spoji. Vybraná časť týchto fixných nákladov sa bude počas zmluvy valorizovať na základe vopred určených indikačných parametrov nastavených zo strany kraja tak, aby tieto náklady čo najreálnejšie odzrkadľovali vývoj cien.

Niektoré, v zmluve vopred stanovené náklady dopravcu, budú vzhľadom na ich charakter uhrádzané dopravcovi priamo. Medzi tieto náklady patria aj náklady na spotrebovanú naftu. Správnosť vyúčtovania však v tomto prípade bude kraj môcť veľmi efektívne sledovať a kontrolovať na základe GPS modulov sledujúcich prejdené trasy vozidiel dopravcu a zároveň aj prostredníctvom modulov sledujúcich skutočnú spotrebu týchto vozidiel. Týmito modulmi bude musieť byť vybavené každé vozidlo používané dopravcom na plnenie zmluvy.

VYVÁŽENÝ KONTRAKT

Kontrakt je nastavený férovo pre obe strany, čo je základom jeho stabilného fungovania poskytujúceho základ pre budovanie kvalitnejšej a atraktívnejšej verejnej dopravy, ktorá bude zároveň ekonomicky výhodnejšia pre kraj.

NA STIAHNUTIE:

Kompletné znenie zmluvy
Dodatok č. 1

SÚŤAŽ NA DOPRAVCU:

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj

Menu

Aktuálne z dopravy

viac
Prejsť na obsah