Psychiatrická nemocnica v Pezinku má zrekonštruované priestory

4381
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Duševné zdravie je aktuálna téma, ktorá sa dotýka nás všetkých. Žiaľ, na “psychiatriu“ sa stále mnoho ľudí pozerá akoby “cez prsty”. Pritom je to dôležitá medicínska oblasť, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním, prevenciou aj liečbou duševných porúch.

„Po dvoch rokoch pandémie sme zistili, že počet ľudí s psychickými problémami stúpa. Obzvlášť alarmujúce je to u mladých ľudí. Je to téma, o ktorej treba hovoriť a aj preto sme si v tomto volebnom období predsavzali, že sa téme duševné zdravia budeme venovať,“ uviedol na slávnostnom otvorení novozrekonštruovaných priestorov predseda BSK Juraj Droba.

Jedným zo zariadení, ktoré poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s psychiatrickým ochoreniami, je nemocnica Philippa Pinela v Pezinku. Poskytuje tiež komplexnú zdravotnú starostlivosť ľuďom závislým od psychoaktívnych látok. 

Už koncom roka 2021 sme boli svedkami rozšírenia neuropsychologickej kliniky o nové zrekonštruované 18-lôžkové oddelenie. Vo štvrtok 6. apríla 2023 predseda BSK Juraj Droba, riaditeľ nemocnice Martin Hromádka, primátor Pezinka Roman Mács a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu Ľubomíra Izáková otvorili zrekonštruované priestory vstupnej recepcie.

„Teším sa, že aj takýmito postupnými krokmi sa medicínsky odbor psychiatria humanizuje a destigmatizuje. Psychiatrická starostlivosť sa aj vďaka tomu transformuje, a to nielen využívaním moderných medicínskych postupov, ale aj vytváraním priestorov reflektujúcich potreby medicíny 21. storočia,“ doplnil Juraj Droba.

Príspevok k destigmatizácii psychiatrie

„Sú to už dva roky, čo sme si dali spracovať štúdiu úpravy vstupných priestorov. To bolo v čase, kedy sme rozbiehali rekonštrukcie oddelení. Dnes už môžem skonštatovať, že väčšina oddelení je zrekonštruovaných, alebo budú v krátkom čase dokončené. A tak sme sa mohli pustiť do takéhoto projektu, pretože sa snažíme skrášľovať prostredie pre pacientov, zamestnancov aj príbuzných. Snažíme sa ukazovať verejnosti, že psychiatria vie vyzerať štandardne, ako aj iné nemocnice. Je to taký náš kúsok, ktorým prispievame k destigmatizácii odboru psychiatrie, ktorá na Slovensku stále je,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Martin Hromádka.

V rámci konceptu rekonštrukcie vstupných priestorov riaditeľ vyzdvihol dva prvky, ktoré navrhol architekt. Tým prvým je centrálny priestor, ktorý by malo každé zariadenie, ktoré prijíma návštevy a poskytuje informácie, a to je infopult. Druhým prvkom sú polootvorené, alebo aj polozatvorené boxy. Na jednej strane poskytuje pacientom a návštevám dostatok súkromia, aby sa mohli rozprávať. Na strane druhej priestor nie je zatvorený.

Psychiatria prestáva byť popoluškou medicíny

„Nemocnica Philippa Pinela je jedným z najväčších zamestnávateľov v meste. Verím tomu, že spolupráca ministerstva, nemocnice, župy a mesta bude viesť k tomu, že Pezinok bude dobré miesto na život,“ povedal primátor Pezinka Roman Mács.

„Som rada, že psychiatria prestáva byť popoluškou medicíny. A popoluška si otvorila ďalší oriešok, ako je tomu dnes v pezinskej nemocnici. My psychiatri sa staráme blaho pacientov, preto by sme sa mali starať aj o blaho personálu. Preto je pre nás veľmi dôležité, že prichádzame do priestorov, ktoré sú pekné a funkčné. Chcem zatlieskať touto priestoru, ale najmä ľuďom, ktorí tu sú, pretože bez nich by to nemalo zmysel,“ dodala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu Ľubomíra Izáková.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku

Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.

Nemocnica má 6 klinických pracovísk:

  • Psychiatrická klinika Mužské oddelenie
  • Psychiatrická klinika Ženské oddelenie
  • Gerontopsychiatrická klinika
  • Klinika drogových závislostí
  • Psychosomatická klinika
  • Neuropsychiatrická klinika
  • Súčasťou nemocnice je Fyziatricko-rehabilitačné oddelenia a ambulantné zložky.

V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUK a PedFUK; nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, svoju činnosť vykonáva v súlade s politikou kvality.

V súčasnosti je kapacita nemocnice 449 lôžok, z celkového počtu 370 zamestnancov je 230 zdravotníckych a 140 nezdravotníckych pracovníkov. Liečime pacientov z Bratislavy, okolitých okresov Pezinok, Malacky, Senec, Trnava, Dunajská Streda, ale aj pacientov z ostatných regiónov Slovenska.

Hlavným cieľom top manažmentu a všetkých zamestnancov je poskytovanie kvalitnej liečby v súlade s najaktuálnejšími vedeckými poznatkami, ľudskými právami a rešpektom voči každému individuálnemu pacientovi.

Foto: Monika Kováčová