Projekt „Zmena 21“

Projekt „Zmena 21“

Základné informácie:

Armáda spásy na Slovensku, prostredníctvom projektu Zmena 21, reaguje na viacnásobné výzvy, ktoré sa týkajú riešenia inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento proces spomaľujú. Projekt sa realizuje v lokalitách Plavecký Štvrtok a Pezinok – Glejovka, v spolupráci s Armádou spásy v Nórsku, o.z. Prevencia AD a Bratislavským samosprávnym krajom (nefinančný partner). Projekt zahŕňa päť intervenčných oblastí – Zdravie, Bývanie, Vzdelávanie, Zamestnanosť a Nediskriminácia. V projekte je zamestnaných 14 pracovníkov, z toho 10 Rómov. Okrem toho je cieľom projektu aj registrácia Integratívneho sociálneho podniku, ktorý vznikne v druhej polovici realizácie projektu. Takáto iniciatíva pomáha ľuďom, ktorí nikdy predtým alebo dlhodobo nepracujú. Hlavným cieľom projektu je odstraňovať bariéry, ktoré obmedzujú proces inklúzie Rómov a ich posilnenie v spoločnosti.

Popis aktivít v intervenčných oblastiach:

  1. Sociálna práca s rodinami a jednotlivcami, workshopy Cesta nádeje, ktoré poskytnú cielené služby marginalizovaným rodinám.
  1. Zavedenie metód, podporujúcich zvyšovanie zamestnanosti; motivačné pohovory; hodnotové otázky; poradenstvá zamerané na klienta; diskusie medzi účastníkmi a školiteľmi; školenia zamerané na celoživotné vzdelávanie; kurzy finančnej a IT gramotnosti; podpora v procese uchádzania sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu.
  2. Šport a voľnočasové aktivity ako neformálne školenie životných zručností; úlohy a zodpovednosti ako tréneri, rozhodcovia, manažéri a správcovia; podpora pozitívneho rastu osobnosti a abstinencia od drog.
  3. Kurzy vzdelávania pre dospelých a deti v prevencii sociálnej patológie; propagácia zdravého životného štýlu; kurzy v oblasti zamestnanosti a životných zručností; výzvy súvisiace s úlohami a zodpovednosťami v ich rodinách a komunitách; identifikácia zdravotných problémov, ako je závislosť, zdravie zubov, hygiena. Realizácia nevyhnutných úprav v obydliach, aby školáci mali podmienky na učenie v domácnosti.
  4. Implementácia Koncepcie inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji a vydanie Monografie výskumu kvality života v oblasti telesného a duševného zdravia; sociálne vzťahy; životné prostredie; nezávislosť a spiritualita; identifikácia prekážok a potenciálov na zvýšenie kvality života.

Schválený projektový grant: 842 168 €

Projektová zmluva: č. 1335/2021

Trvanie projektu: 08/2021 – 08/2023

Oficiálna stránka projektu: Armáda spásy – projekt Zmena 21.sk

Zodpovedný za realizáciu projektu na strane BSK: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: v procese

Partneri projektu:

Partner 1

Armáda spásy v Nórsku bola založená v roku 1888, má 57 inštitúcií a programov v oblasti starostlivosti o deti a rodinu; starostlivosti o zneužívateľov návykových látok; starostlivosti o starších ľudí; väzenskej služby a materských škôl. AS v Nórsku tiež prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti Fretex približne 40 obchodov – bazárov a programy s podporovaným zamestnaním. AS v Nórsku prispeje odbornými znalosťami v problematike zamestnanosti, bude viesť školenia Cesta nádeje, voľnočasové a športové aktivity, kurzy vzdelávania a budovania životných zručností a poradenstvo.

Partner 2

Prevencia AD sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu, kvality života a prevenciu sociálnej patológie, marginalizáciu a diskrimináciu detí, mládeže a znevýhodnených skupín. Prevencia AD  bude spolupracovať pri realizácii aktivít riadiacich kurzy životných a pracovných zručností, vzdelávať dospelých i deti  na rôzne témy, aby im pomohla s procesom začlenenia do majoritnej spoločnosti. Tiež zhromaždí niekoľko údajov o tomto projekte a vykoná niekoľko štatistických prác. Partnerstvom sa dosiahne profesionálnejší prístup k vzdelávaniu a kurzov životných zručností pre Rómov z marginalizovaných komunít a rozšírenie služieb, ktoré komunitné centrá Armády spásy na Slovensku poskytujú. Prevencia AD zabezpečí prieskum kvality života v rómskych komunitách v oblasti BSK a vypracovanie Monografu.

Partner 3

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne zoznam indikátorov, ktoré budú výstupom Koncepcie inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji. Vypracovanie uvedeného dokumentu je plánované tak, aby jeho hlavné výstupy boli k dispozícii pre implementáciu predloženého projektu. BSK bude tiež spolupracovať pri zabezpečovaní publicity projektu.

Oficiálne prezentačné video projektu Zmena 21

Prečítajte si viac

Pokračujeme v sérii futbalových turnajov „Zmena 21“

0
V sobotu 18.03.2023 sa na župnej škole v Rači uskutočnil futbalový turnaj družstiev z Pezinka, Galanty a Plaveckého Štvrtka. Turnaj otvorili zástupcovia BSK - vicežupanka Mgr. Simona Petrík a...

Pezinok: Pozývame vás na priebežnú konferenciu k projektu „Zmena 21“

0
V spolupráci s hlavným partnerom projektu Armádou spásy vás pozývame na priebežnú konferenciu projektu „Zmena 21“ podporenom z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt reaguje na mnohé výzvy pri riešení začleňovania rómskych komunít do...
Ilustračná foto. Župný športový deň 2021.

Športom k inklúzii: Pozývame vás na futbalový turnaj

0
Armáda spásy na Slovensku s podporou Bratislavského kraja organizuje futbalový turnaj, ktorého cieľom je podporiť inklúziu mladých ľudí. Uskutoční sa v sobotu 14.05.2022 na multifunkčnom ihrisku ZŠ Jána...

Plavecký Štvrtok: Pozývame vás na konferenciu o integrácii rómskych komunít

0
V spolupráci s hlavným partnerom projektu Armádou spásy vás pozývame na úvodnú konferenciu projektu „Zmena 21“ podporenom z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt reaguje na mnohé výzvy pri riešení začleňovania rómskych komunít do...
16.-17.05.2023: Armáda spásy a Eurodiakonia v Pezinku
11.11.2022: Konferencia Armády spásy ZMENA 21
14.05.2022: Futbalový turnaj Armády spásy v Pezinku

Partneri projektu