Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

   

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Cieľové skupiny: Žiaci, účastníci ďalšieho vzdelávania a pedagógovia

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu:  2 762 415,45 EUR

Spolufinancovanie BSK:  138 220,70 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 407 171,34 EUR

Trvanie projektu: 12/2018 – 05/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“

Kód žiadosti o NFP: 302021Q717

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

  • Dňa 03.05.2022 bolo doručené na BSK „Kolaudačné rozhodnutie“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2022. Dňa 26.05.2022 sa uskutočnilo Slávnostné odovzdanie projektu.

Prečítajte si viac

SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste je školou 21. storočia (video)

0
Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj krok za krokom...