Záhorie bude mať zmodernizovanú železničnú trať. Vlaky tu budú jazdiť rýchlosťou do 200 km/h

11307

Dlho očakávaná rekonštrukcia železničnej trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Českou republikou dostala zelenú. Železnice Slovenskej republiky podpísali zmluvu o dielo s zhotoviteľom, ktorým je taliansko-slovenské združenie stavebných firiem. Stavebné práce budú trvať tri roky.

Okrem zvýšenia traťovej rýchlosti až do 200 km/h sa môžu cestujúci tešiť na úpravu staníc, vizuálne a zvukové informačné systémy, podchody i na bezbariérové nástupištia. Zo železničnej trate zmiznú aj všetky úrovňové križovania.

Projekt s názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov. Devínska Nová Ves (mimo) – Malacky (km 1,384 – 25,670) a Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (km 68,090 – 74,900). Stavebné práce na úseku Malacky – Kúty, ktoré nie sú súčasťou aktuálne podpísanej zmluvy o dielo, sú tiež plánované na financovanie z nových európskych zdrojov. Súčasťou projektu je implementácia európskeho systému riadenia jazdy vlakov (ERTMS).

Stavebné práce pri modernizácii trate sú plánované na viac ako tri roky. Modernizácia sa realizuje cez žltý FIDIC („naprojektuj a postav“). Bude spolufinancovaná z európskych zdrojov – z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Realizácia časti projektu bude hradená zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020 (oprávnenosť výdavkov je do roku 2023) a druhá časť z programového obdobia 2021 – 2027 (kde sa oprávnenosť očakáva do 2029).

Zákazka je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu. Táto trať je súčasťou slovenského úseku koridoru základnej siete Orient/východné Stredomorie IV. Paneurópskeho železničného koridoru a z medzinárodného hľadiska je súčasťou siete TEN-T Core a patrí medzi trate zaradené do dohôd AGC a AGTC (Koridor železničnej nákladnej dopravy RFC 7).

Podporu železničnej doprave deklaruje aj Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý navrhuje vybudovať alternatívu voči zápcham postavenú na koľajovej doprave.

Riešenie súvisiacich tratí

Do riešeného úseku sú zapojené prípojné, odbočné a súbežné trate:

 • jednokoľajná neelektrifikovaná trať Zohor – Rohožník odbočujúca v ŽST Zohor,
 • jednokoľajná neelektrifikovaná trať Zohor – Záhorská Ves odbočujúca v ŽST Zohor,
 • jednokoľajná elektrifikovaná trať Trnava – Kúty odbočujúca v ŽST Kúty,
 • jednokoľajná elektrifikovaná trať Kúty – Holíč nad Moravou v pokračovaní
 • neelektrifikovanej trate Holíč nad Moravou– Skalica na Slovensku, odbočujúca v ŽST Kúty.

Na úseku Devínska Nová Ves (mimo) – Malacky budúcej modernizácie sa nachádza jedna odbočná resp. prípojná stanica, jedna medziľahlá a dve železničné zastávky: ŽST Zohor – prípojná stanica s regionálnym významom pre osobnú dopravu, príchod cestujúcich k vlakom je úrovňový. ŽST Malacky príchod cestujúcich k vlakom je úrovňový. Zastávky Devínske Jazero a Plavecký Štvrtok majú vybudované krajné nástupištia. Na zastávke Devínske Jazero je vybudovaná oceľová vyvýšená lávka pre cestujúcich.

Na úseku Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR sa nachádza jedna železničná zastávka – Brodské. Príchod cestujúcich k vlakom je úrovňový Na úseku Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR sa nenachádza žiadna železničná stanica.

Traťová rýchlosť

Na úseku Devínska Nová Ves – Malacky

 • sžkm 1,384 – sžkm 5,860 Vmax=160km/h (Devínska Nová Ves – Devínske Jazero)
 • sžkm 5,860 – sžkm 25,670 Vmax=200km/h (Devínske Jazero – Malacky)

Na úseku Kúty – št.hr. SR/ČR

 • sžkm 68,090 – sžkm 69,231 Vmax=100km/h
 • sžkm 69,231 – sžkm 74,900 Vmax=160km/h
Technické parametre modernizácie
 • úprava staníc,
 • optimalizácia počtu koľají a výhybiek v staniciach,
 • zrušenie všetkých úrovňových križovaní (súčasťou stavby bude vybudovanie mimoúrovňových križovaní formou nadjazdov alebo podjazdov)
 • nástupištia s výškou 550 mm nad STKP a s mimoúrovňovým prístupom,
 • vizuálne informačné systémy v železničných staniciach a zastávkach,
 • zvukové informačné systémy v železničných staniciach a zastávkach,
 • nahradenie stavieb (mosty, priepusty, …)
 • elektronické stavadlá s počítačmi osí,
 • v úseku DNV (mimo) – Malacky obojsmerné automatické hradlá s oddielovými návestidlami ako traťové zabezpečovacie zariadenie,
 • v úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR obojsmerný automatický blok ako traťové zabezpečovacie zariadenie s doplnením prenosu kódu vlakového zabezpečovača systému (LS),
 • pevné svetelné návestidlá na úseku DNV (mimo) – Malacky na zábrzdnú vzdialenosť 1000 m,
 • pevné svetelné návestidlá na úseku Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR na zábrzdnú vzdialenosť 1000 m
 • implementácia ETCS L2 v spojitosti s novými zabezpečovacími zariadeniami,
 • výstavba GSM-R a oznamovacích zariadení,
 • výstavba optickej kabelizácie a prenosových systémov v celom úseku s prepojením do siete SŽDC,
 • obnova trakčného systému na rýchlosť do 200 km/h,
 • zabezpečovacie zariadena 3. kategórie (SZZ,TZZ)
 • výstavba novej TNS Kúty.