BERNHARD SALBACH – Spoluautor a projektant bratislavského vodovodu

1121

Významný európsky vodohospodársky odborník absolvoval povinnú školskú dochádzku v Berlíne na Gymnáziu Friedricha Werdeschena. V rokoch 1856 až 1859 študoval na Priemyselnom inštitúte v Berlíne. Po skončení štúdií pracoval v strojárenskej spoločnosti Dinglinger v Cöthene, vo firme Gebrüder Sachsenberg a v Berlíne ako inžinier v technickom oddelení stavebného radcu Moora. V tom období bol oslovený, aby sa podieľal na výskumných prácach v oblasti výroby a dodávky vody pre mesto Halle. Výsledkom prác bolo uskutočnenie samotného projektu. V roku 1868 prevzal dohľad nad výstavbou vodovodu a po istý čas od jeho spustenia mal na starosti jeho správu. Dodávky pitnej vody pochádzali z podzemných zdrojov.

Na základe výskumov v oblasti dodávky vody, najmä vo sfére prípravných prác, množstva vyrobenej vody, tlaku v potrubiach a udržateľnosti vodných zdrojov bol požiadaný o skonštruovanie vodovodného systému v Drážďanoch roku 1870. Do prevádzky bol uvedený roku 1875. V oblasti vodného hospodárstva založenom na podzemných zdrojoch tým nastal veľký stavebný rozmach aj v ostatných nemeckých mestách. Na základe týchto referencií nadviazalo v roku 1879 mesto Bratislava spoluprácu so spoločnosťou C. Korte & Comp., ktorú zastupoval inžinier Zdenko Ritter von Wessely.

Salbach po obhliadke mesta navrhol mestskej rade umiestniť vodný zdroj na ostrove Sihoť medzi Bratislavou a Devínom. Na výstavbe bratislavskej vodárne sa podieľal ako inžinier, keď spoločne s riaditeľom firmy C. Korte & Comp. Zdenkom Ritter von Wesselym na základe zmluvy pripravili projekt pre dodávky vody z podzemného zdroja na ostrove Sihoť. V roku 1882 uskutočnil B. Salbach výkop prvej skúšobnej studne, ktorá mala dostatočnú kapacitu a veľmi priaznivé biologicko-fyzikálne vlastnosti.

Na základe tohto zistenia sa práce na výstavbe vodovodu pre Bratislavu začali 25. augusta 1884. Súčasťou projektu bola studňa na Sihoti, potrubie so zbernou studňou a čerpacou stanicou v Karlovej Vsi a vodojemom na Mudroňovej ulici. 5. mája 1884, so súhlasom mestskej rady, Salbach a C. Korte & Comp. odstúpilo zmluvu Rakúskej vodárenskej spoločnosti, ktorej akcionárom boli B. Salbach, C. Korte & Comp. a Česká pozemkovo-úverová spoločnosť so sídlom v Prahe. Vodovod bol daný do prevádzky vo februári roku 1886.

Samotný Salbach sa podieľal na mnohých projektoch v nemeckých, rakúsko-uhorských, švédskych, holandských a ruských mestách. V Rakúsko – Uhorsku pracoval na vodovodných systémoch okrem Bratislavy aj pre Budapešť, Fiume, Linz, Ofen, Prahu a Viedeň. Vďaka citu a intelektu, ktorý mal B. Salbach a jeho spolupracovníci, bola Bratislava jednou z európskych metropol, ktorá mala už v 19. storočí moderný tlakový vodovod.

Bernhard Salbach – 14. 7. 1833 Königsberg – 21. 12. 1894 Drážďany

Zdroj: Bratislavské vodárenské múzeum; Foto: Sachsen museum