Úvod Divadlo Aréna Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Pri rekonštrukcii divadla Aréna dôjde k obnoveniu historickej hmotovej kompozície vybudovaním veže povraziska a bočných traktov divadelného zázemia. Novotvar zastrešenia zázemia valcovým segmentom bude nahradený sedlovou strechou zakončenou valbou. Veľkosť veže a bočných traktov rešpektuje pôvodný návrh divadla vrátane ich zastrešenia šikmými pultovými strechami. Bývalé kukátkové javisko bolo zrušené a tak je poloha veže povraziska posunutá nad jestvujúce javisko nachádzajúce sa v prednej časti pôvodného hľadiska.

Dispozičné riešenie navrhovanej rekonštrukcie:

Vstupné a verejné priestory:

Vstup návštevníkov je krytý balkónom neseným dvojicou stĺpov . Zádverie vložené do interiéru bude zrušené a nahradené dvojkrídlovými posuvnými dverami so vzdušnou clonou. Toalety situované vo vežiach po oboch stranách foyera budú preriešené a posilnené, rovnako budú zväčšené šatne pre návstevníkov. Pri šatniach navrhujeme wc pre imobilných a miestnosť uvádzačiek respektíve podkladňu. Únikové východy do exteriéru situované v bočných fasádach pri vstupoch do divadelnej sály zostanú zachované. Horný foyer slúži vstupu návštevníkov na balkón, je tu umiestnený bar so zázemím a toalety. Kaviarenské sedenie je umiestnené pri presklenom zábradli otvoru do vstupného foyeru, vo vežiach sú situované salóniky. Úroveň podláh bude zjednotená vybúraním stropných a podlahových konštrukcií salónikov a realizáciou nových konštrukcií s podlahou v úrovni horného foyeru. Vybúrané budú aj vyrovnávacie schody a schodiskové ramená na súčasný balkón. Balkón bude prístupný novými vstupmi z úrovne foyeru. Pri stene oddeľujúcej foyer od divadelnej sály budú osadené schody do svetelnej a zvukovej réžie na 3. n.p. Priestory nad vstupmi do sály z prízemia budú rozdelené stropmi a využité ako divadelné lóže.

Priestory hlavnej divadelnej sály:

Sála je prístupná návštevníkom cez dva vstupy umiestnené v zadnej stene ktorá ju oddeľuje od vstupných priestorov.

Úroveň podlahy sály je znížená o 610 mm, výškový rozdiel je prekonávaný rampami pri bočných stenách sály. Sála je riešená ako variabilný divadelný priestor ktorý možno modifikovať podľa požiadaviek produkcie na jeho scénickú organizáciu. Použitá divadelná technológia umožňuje rýchle vytvorenie všetkých základných typov dispozície sály – klasické kukátkové divadlo, aréna, sálový priestor s rovnou podlahou a ďalšie podľa požiadaviek.

Hľadisko

Stupňovité hľadisko je navrhnuté zasúvateľné, skladané motoricky k zadnej stene sály. Je tvorené desiatimi radmi sedadiel osadených na stupňoch 1000 mm šírky a výšky 460 mm. Jeho dve predné rady sú umiestnené na prvom javiskovom stole.

Sedadlá sú prístupné bočnými stupňovitými uličkami. V hornej časti uličiek je hľadisko prepojené so sedením na balkóne a cez balón s priestormi horného foyeru. Sedenie na balkóne je pevné, pozostáva zo štyroch rád sedadiel na stupňoch šírky 1000 mm a výšky 460 mm. Kapacita divadelnej sály je pri stupňovitom hľadisku 327 divákov (225 miest na prízemí a 102 miest na balkóne). Pri zasunutí stupňov hľadiska a zmenšení hĺbky javiska je kapacita sály 400 divákov (cca 300 miest na státie v prízemí a 102 miest na sedenie na balkóne).

Javisko

V prednej časti sály je umiestnené javisko nad ktorým sa nachádza plnohodnotné povrazisko.Vertikálny nosný systém veže povraziska tvoria štyri priehradové oceľové stĺpy. Tieto rozdeľujú javiskový priestor na hlavné a bočné javiská.. Priestor hlavného javiska je zahĺbený 2750 mm pod úroveň podlahy sály. V priehlbni je osadená technológia vertikálneho posuvu piatich javiskových stolov tvoriacich proscénium a hlavné javisko.V priehlbni je umiestnené aj mobilné prepadlisko. Na hlavné javisko môže byť inštalovaná rozoberateľná divadelná motorická točňa priemeru 10,8 m. Technológia povraziska nad hlavným javiskom pozostáva z dvadsiatich ôsmych prospektových a šiestich bodových ťahov. Medzi stĺpmi veže povraziska sú umiestnené technické lávky pokračujúce pri bočných stenách sály až do priestorov svetelnej a zvukovej réžie na 3. n.p. Lávky nadväzujú na lávky v malej sále cez požiarne dvere v stene medzi veľkou sálou a zázemím divadla. Medzi pozdĺžnymi lávkami budú osadené mosty nad priestorom hľadiska. Lávky povraziska budú v styroch úrovniach prepojených rebríkovým schodiskom.

Zázemie divadla

Na javisko nadväzuje zázemie divadla. Prepojené je z bočných javísk dvomi chodbami pri bočných stenách, sklad kulís je priamo prístupný dvermi zo zadného javiska. Zázemie je na oboch stranách rozšírené traktmi prístavkov. V prístavku z nábrežnej strany je umiestnený sklad kostímov a vstup návštevníkov do malej sály – Loftu – na poschodí pozostávajúci zo vstupnej haly, schodiska, výťahu pre imobilných a šatne. V prístavku zo strany Viedenskej cesty sa nachádza nakladacia rampa s nákladným výťahom, denná miestnosť divadelných technikov, sklad rekvizít, maskérka a šatňa pre hosťujúcich umelcov. Z priečnej prepojovacej chodby sú prístupné toalety, elektrorozvodňa, šatne hercov, miestnosť inšpicienta, schodisko do poschodia a služobný vstup s vrátnicou.

Na poschodí nábrežného traktu je vstupná hala do malej sály so schodiskom a výťahom, toaletami pre návštevníkov a malým barom so zázemím. V trakte od Viedenskej cesty je umiestnený nákladný výťah, sklad kulís a fundusu experimentálnej scény, maskérňa a šatne hercov. Medzi pristavenými traktmi a centrálne umiestnenou malou sálou sú situované strojovne vzduchotechniky a toalety. Z priečnej chodby sú prístupné kancelárie administratívy divadla, kuchynka a schodište na plošinu z ktorej sa vstupuje na technické lávky malej sály na úrovni 3. n.p.

Infraštruktúra a technické vybavenie divadla Aréna:

Zdravotechnické inštalácie:

Pri rekonštrukcii budovy predpokladáme zväčšenie toaliet pre návštevníkov aj zamestnancov divadla, zázemia baru a čajových kuchyniek v prevádzkových priestoroch divadla. Dôjde k výmene sanitárnych zariaďovacích predmetov. Z tohto dôvodu bude potrebná úplná rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a splaškovej kanalizácie. Časť ležatých rozvodov kanalizácie pod podlahou 1. n.p. bude zachovaná.

Elektroinštalácia – silnoprúd:

Pri rekonštrukcii bude inštalovaná nová divadelná technológia, čím dôjde k zvýšeniu energetických nárokov na elektroinštaláciu. V prípade, že požadovaný príkon prekročí výkonové parametre trafostanice, bude potrebné vybudovať novú trafostanicu. Jestvujúce silnoprúdové rozvody sú realizované trojžilovou sústavou, čo v súčasnosti platné predpisy zakazujú. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné v rámci rekonštrukcie realizovať výmenu všetkých rozvodov a rozvádzačov s použitím päťžilovej sústavy podľa požiadaviek platných noriem a predpisov.

Umelé osvetlenie:

Pri rekonštrukcii dôjde k dispozičným zmenám, čo bude mať za následok zmenu počtu osvetlovacích telies a výmene jestvujúcich svietidiel za nové.

Bleskozvod:

Bleskozvodná sústava bude doplnená bleskozvodom osadeným na veži povraziska a hrebeni novej sedlovej strechy nad zázemím divadla.

Vykurovanie:

Vykurovanie priestorov divadla je teplovodné s elektrickým ohrevom. Toto riešenie je prevádzkovo finančne náročné. Jestvujúce vykurovanie nespĺňa požadované nároky na energetickú efektívnosť budov. Keďže divadlo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Dunaja, navrhujeme nahradenie elektrického ohrevu vody tepelným výmenníkom voda – voda umiestneným v nevyužívaných priestoroch vodnej veže. Vykurovacie rozvody boli realizové z dnes nevyhovujúcich materiálov a pri búracích prácach budú čiastočne zničené a bude nutná ich náhrada. Z týchto dôvodov dôjde k úplnej rekonštrukcii vykurovania budovy.

Vzduchotechnika a klimatizácia:

Priestory hlavnej a malej divavedlnej sály sú vybavené vzduchotechnikou s prívodom tepelne upraveného vzduchu.

Vzduchotechnické výduchy v hlavnej sále sú umiestnené pod krovom sedlovej strechy čo má za následok nekomfortný pocit návštevníkov zo zhora padajúceho chladeného vzduchu. Vzduchotechnické zariadenia umiestnené po stranách malej sály sú zastaralé a nehospodárne, keďže sú bez v súčasnosti požadovanej rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Chladiče umiestnené pri bočnej fasáde budovy sú výrazným negatívnym zásahom do vnímania budovy ako národnej kultúrnej pamiatky. Z týchto dôvodov dôjde k úplnej rekonštrukcii vzduchotechniky. Navrhujeme realizáciu nových vzduchotechnických rozvodov, umiestnenie výduchov vzduchu do podlahy pri bočných stenách divadelnej sály, nahradenie vzduchotechnických zariadení novými jednotkami s rekuperáciou a osadenie chladičov do podstrešných priestorov navrhovanej veže povraziska.

Meranie a regulácia:

Z dôvodu rekonštrukcie vykurovania a vzduchotechniky bude potrebná náhrada jestvujúceho systému MaR novým systémom s potrebnými parametrami.

Slaboprúdové rozvody:

Slaboprúdové zariadenia nespĺňajú súčasné požiadavky a je potrebná ich výmena. Slaboprúdové rozvody budú pri búracích prácach poškodené, ich rozsah a trasy bude potrebné zmeniť podľa zmeneho dispozičného riešenia, technických a projektových požiadaviek. Štruktúrovaná kabeláž bude vymenená v celom rozsahu Elektrická požiarna signalizácia bude vymenená v celom rozsahu Evakuačný rozhlas bude vymenený v celom rozsahu

Elektrická zabezpečovacia signalizácia bude vymenená v celom rozsahu

Protipožiarna ochrana:

Po rekonštrukcii bude musieť budova spĺňať v súčasnosti platné požiadavky protipožiarnej ochrany.

Z tohto dôvodu predpokladáme potrebu realizácie protipožiarnych opatrení a výmenu niektorých stavebných konštrukcií tak aby boli splnené požiadavky na ich požiarnu odolnosť.

Divadelná technológia:

Pri rekonštrukcii bude vymenená divadelná technológia a nahradená novou pozostávajúcou z nasledovných častí:

– javisková mechanika (javiskové ťahy, zdvíhacie javiskové stoly, prepadlisko, divadelná točňa)

– riadiaci systém javiskových mechanizmov

– scénické osvetlenie

– elektroakustické ozvučenie

Postup rekonštrukcie

Vzhľadom na to, že stavba pozostáva z jedného objektu, navrhuje sa začatie stavby realizáciou v jednom termíne, avšak s dodržaním postupnosti:

Divadlo sa začne búracími prácami strechy a úpravou novej konštrukcie strechy. Tieto práce navrhujeme v trvaní 4 mesiacov. Po prácach na streche budú pokračovať stavebné práce vo vnútri objektu pre zabezpečenie priestoru technológom. Trvanie týchto prác sa odhaduje na 4 mesiace. Technologické práce budú trvať 6 mesiacov. Zároveň s prácami na divadle doporučujeme realizovať aj prípojku vody, kanalizácie, prípojku NN, parkové úpravy, komunikácie a spevnené plochy a drobné objekty.

Stavebné práce zvyšných objektov mimo hlavných navrhujeme realizovať s prihliadnutím na priestorové možnosti a ich dôležitosti.

Záver

Po 30-tich rokoch prevádzky a užívania pre rôzne účely táto jedinečná mestská pamiatka znovu ožije ako dôstojný stánok kultúrneho života obyvateľov mesta Bratislavy i jeho početných domácich aj zahraničných návštevníkov. Zrekonštruované divadlo priblíži hmotnú kultúru na Slovensku a doplní tak ponuku zaujímavostí z oblasti divadla,hudby, kina a vzdelávania ako kultúrneho dedičstva. Obnovené a zmodernizované divadlo bude slúžiť nielen mestu Bratislava, ale aj celému Podunajsku a Bratislavskému kraju.

Hlavné menu

Rekonštrukcia divadla Aréna

Divadlo Aréna na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1989 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi.

Vizualizácie

Rekonštrukciou župného Divadla Aréna vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku.