Úvod Divadlo Aréna Súčasnosť

Súčasnosť

Súčasnosť

Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na petržalskom brehu Dunaja, v blízkosti historického verejného parku. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter, odtiaľ názov Aréna.

V roku 1898 na jej mieste postavili novú budovu, ktorej vzhľad ostal od tých čias až do dnešnej doby takmer nezmenený. Od vzniku divadla až do konca druhej svetovej vojny účinkovalo v Divadle Aréna množstvo maďarských, rakúskych a nemeckých divadelných spoločností. Po druhej svetovej vojne a pripojení Petržalky k Bratislave, bola budova divadla pre verejnosť zatvorená na takmer päťdesiat rokov (slúžila ako sklad). V roku 1994 slovenský mím MILAN SLÁDEK založil Nadáciu za obnovenie Divadla Aréna a v nasledujúcom roku sa začala čiastková obnova, nevyhnutná pre prevádzku divadla. V roku 2002, po prechode divadla do zriaďovateľskej kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja, bol vymenovaný za riaditeľa známy slovenský herec JURAJ KUKURA. Ten priniesol nový koncept multižánrovej scény, ktorej dominuje predovšetkým divadlo – súčasná i klasická činohra so zreteľom na aktuálnosť témy, autorské projekty, muzikály a rozprávky.

Hudba je v Divadle Aréna zastúpená veľmi obľúbenými jazzovými koncertmi, ktoré sa realizujú už desiatu sezónu pod názvom JAZZ V ARÉNE. Pravidelné koncerty sa stali najprestížnejším hudobným podujatím, ktoré etabluje domácich hudobníkov v celoeurópskom a svetovom kontexte a zapája slovenskú jazzovú scénu do siete veľkých európskych koncertných produkcií. MET OPERA LIVE HD – priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, ktoré od divadelnej sezóny 2009/2010 každoročne Divadlo Aréna uvádza vo vysokom HD rozlíšení, prinášajú divákom jedinečný zážitok z najvýznamnejšieho operného domu.

Od roku 2003 Divadlo Aréna každoročne organizuje, spolu s Univerzitou Komenského, jedinečný projekt: DETSKÚ UNIVERZITU KOMENSKÉHO. Počas letných prázdnin tu majú stovky detí z celého Slovenska vo veku 9 až 14 rokov možnosť študovať rovnako ako vysokoškolskí študenti. ULTIMATÍVNE KINO ARÉNA prináša od októbra 2015 každý štvrtý štvrtok v mesiaci na plátno Divadla Aréna dva skvosty domácej a svetovej kinematografie v nevídanej Blue-ray a HD kvalite.

Súčasný stav divadla

Stavba je pozdĺžneho pôdorysu 25,00 x 66,90 m. Je komponovaná prísne symetricky v pozdĺžnej osi. Dvojica veží pri hlavnom vstupe má výšku 21,30 m nad terénom. Hrebeň hlavnej sedlovej strechy je vo výške 14,20 m, výška oblúkovej strechy je 10,30 m nad terénom. Referenčná výška +0,00 m = 138,69 m BPV bola stanovená v súčasnej úrovni podlahy veľkej sály.

Dispozičné riešenie

Divadlo Aréna je trojpodlažná nepodpivničená budova. Divadelná sála je priestor otvorený na celú výšku a šírku stavby s priznanou nosnou konštrukciou sedlovej strechy. Podlahy jednotlivých priestorov sa nachádzajú v rôznych výškových úrovniach, referenčná úroveň +0,000 m = 138,690 m Bpv je na podlahe hľadiska divadelnej sály.

Vstupné priestory (vnútorný rozmer 22,00 x 14,20 m)

Vstupné priestory sú na 1. n.p. v priečnom i v podĺžnom smere delené vnútornými nosnými stenami. Úroveň podlahy je +0,54 m, svetlá výška 3,80 m. Vstupný foyer je zmenšený vloženým zádverím. Toalety návštevníkov sú vložené do priečnych traktov pri vežiach v ktorých sú situované umyvárne toaliet. V podschodiskových priestoroch sú umiestnené šatne, miestnosť šatniarok a vstupenková pokladňa. Priamočiare jednoramenné schodíská do 2. n.p. šírky 2,00 m sú umiestnené v traktoch pri bočných stenách vstupnej časti. Toalety a šatne kapacitne nedostačujú počtu návštevníkov divadelnej sály (349 sedadiel, 400 miest na státie pri koncertnej produkcii).

Horný foyer na 2. n.p. otvorený do sedlového krovu je zmenšený na 8,00 m vloženým barom so zázemím a divadelným balkónom. Je riešený s úrovňou podlahy v rôznych výškach – podesty +4,68 m a 5,05 m, foyer +4,71 m, veže +5,40 m. Úrovne sú prekonávané vyrovnávajúcimi schodmi. Nachádza sa tu bar so zázemím, toalety, dvojica jednoramenných schodísk 13×170/289 mm, šírky 1,95 m k vstupom na balkón divadelnej sály a dva salóniky umiestnené vo vežiach. Na vstupnom priečelí je umiestnený balkón tvoriaci závetrie nad hlavným vstupom. Rôzne výškové úrovne podlahy zťažujú pohyb návštevníkov. Schodiská vedú na hornú úroveň stupňovitého balkónu, čo spôsobuje, že diváci najprv vystúpajú nahor aby následne schádzali balkónovými schodišťami k nižším radom sedadiel balkóna. Nad zázemím baru je situované 3. n.p. s miestnosťou svetelnej a zvukovej réžie a skladmi osvetlovacej a ozvučovacej techniky. Do 3. n.p. sa vystupuje jednoramenným schodiskom. Úroveň podlahy +7,60 m. Nad réžiou je vložený technický medzistrop +10,10 m prístupný rebríkom cez zvukoizolačný poklop, s východom na technickú lávku podvesenú pod hrebeňom strechy nad divadelnou sálou.

Divadelná sála (vnútorný rozmer 22,00 x 24,70 m)

Divadelná sála je na celú šírku jednoloďovej dispozície. Priestor sály je otvorený až k priznanému krovu sedlovej strechy.

Hľadisko (vnútorný rozmer 22,00 x 14,60 m)

Prízemie hľadiska má rozmer 22,00 x 11,60 m. Podlaha prízemia hľadiska je znížená oproti vstupným priestorom o 540mm. Výškový rozdiel diváci prekonávajú rampami šírky 2,00 m a dĺžky 7,20 m pri bočných stenách sály. Sedenie je umiestnené na posuvnej oceľovej tribúne, je usporiadané v desiatich radoch na deviatich stupňoch v prízemí a troch radov na stupňoch balkóna sály. Oceľová zasúvateľná stupňovitá konštrukcia stupňov hľadiska je v dôsledku používania poškodená a nezasúvateľná, nemožnosť prestavby hľadiska výrazne determinuje variabilnosť priestoru pri usporadúvaní kultúrno-spoločenských podujatí.

Pevný balkón má rozmery 3,00 x 12,00 m, bočné schodiská balkónu sú šírky 1,95 m.

Kapacita sály je 349 divákov pri stupňovitom usporiadaní (268 miest na prízemí a 81 miest na balkóne).

Javisko (vnútorný rozmer 22,00 x 13,10 m)

Javisko je vložené do prednej časti sály.. Jeho výška nad podlahou sály je 875 mm – na úrovni +0,700 m. Šírka javiska je voči rozmerom sály priveľká, tradičný kukátkový scénický priestor možno dosiahnuť len jeho zúžením a vytvorením javiskového portálu douzavretím oponou, podvesením látkových šál a výkrytov po stranách. Výška portálu pod trojuholníkovým výkrytom je 7,00 m.

Nad javiskom sú umiestnené redukované divadelné ťahy a reflektory podvesené pod priečnymi priehradovými nosníkmi. Technická lávka slúži na inštaláciu scénického osvetlenia.

Zázemie divadla (vnútorný rozmer 20,00 x 21,50 m)

Časť zázemia ustupuje hlavnej hmote vstupých priestorov a divadelnej sály. Úroveň podlahy 1. n.p. zázemia je vo výške javiska +0,70 m. Na 1. n.p. sú sitované sklady kulís, rekvizít, divadelnej techniky, sklad kostýmov, elektrorozvodňa, miestnosť UPS, denná miestnosť technického personálu, šatne a toalety hercov a sólistov, miestnosť inšpicienta a vrátnica pri služobnom vstupe v zadnej fasáde. Zásobovací vstup s nakladacou rampou je na bočnej fasáde, z opačnej strany budovy je situované vonkajšie točité únikové schodište z 2. n.p.

2. n.p. zázemia je prístupné jednoramenným priamočiarym schodiskom. Podlaha je na kóte +4,90 m. Na 2. n.p. sa nachádza malá sála s funkciou skúšobne využívaná aj ako experimentálna scéna – Loft. Po stranách malej sály sú situované strojovne VZT a toalety, pri zadnej fasáde sú kancelárie vedenia a administratívy divadla a denná miestnosť s čajovou kuchynkou. Vonkajšie kruhové únikové schodisko je prístupné z chodby. Nad schodiskovým priestorom na úrovni +7,50 m je technická plošina. Z nej je rebríkom prístup na technickú lávku vo výške +10,10 m podvesenú pod hrebeňom strechy nad malou sálou. Lávky nad veľkou divadelnou sálou a experimentálnou scénou sú prepojené dvermi v stene oddeľujúcej oba priestory.

Malá sála – Loft slúžiaca zároveň ako skúšobňa sa poschodí je intenzívne využívaná na realizáciu malých javiskových foriem a experimentálnych predstavení. Sála má kapacitu osemdesiat divákov, ale prístup návštevníkov je možný len cez prevádzkové priestory divadla a dochádza ku konfliktnému kríženiu verejných a neverejných zón. Prístup na poschodie je jediným jednoramenným schodiskom slúžiacim verejnosti, technike, hercom i administratíve divadla. Komunikačné napojenie sály neumožňuje návštevu imobilným. Toalety sú nedostatočné a spoločné pre verejnosť i zamestnancov divadla.

Technické a skladovacie zázemie divadla je priestorovo poddimenzované, malá sála na poschodí je prístupná len pomocou schodišťa, čo zásadne obmedzuje scénografiu tu realizovaných predstavení. Preprava kulís schodiskom z prízemia je mimoriadne náročná. Vonkajšie únikové schodisko nespĺňa požiadavky na únik osôb pri divadelnej prevádzke malej sály, je dimenzované len na jej využitie ako skúšobne.

Hlavné menu

Rekonštrukcia divadla Aréna

Divadlo Aréna na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1989 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi.

Vizualizácie

Rekonštrukciou župného Divadla Aréna vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku.