Komory Rady partnerstva

Komory tvoria organizačný rámec systému rozhodovania v Rade partnerstva. Sú  vytvorené na základe príslušnosti členov Rady partnerstva k skupinám sociálno-ekonomických partnerov, resp. ich územnej príslušnosti. 

V komorách Rady partnerstva sa realizujú rozhodovacie právomoci Rady partnerstva v zmysle tohto Štatútu s cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu, partnerstvo, kompetentnosť a transparentnosť procesov pri príprave, schvaľovaní, implementácii, monitorovaní a hodnotení implementácie IÚS.

Štatút RP BSK, čl. 6

 

Komora Rady partnerstva najmä:

 • spolupodieľa sa na rozhodovaní pri príprave, schvaľovaní, implementácii, monitorovaní a hodnotení IÚS zastupujúc záujmy skupiny sociálno-ekonomických partnerov, ktorých reprezentuje,
 • navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS,
 • navrhuje a ako súčasť Rady partnerstva schvaľuje projektové zámery na podporu v rámci integrovaných projektových balíčkov zo zásobníka projektov. Minimálnymi kritériami pre výber projektového zámeru zo zásobníka projektov na podporu v rámci integrovaného projektového balíčka sú disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť, akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS, jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie IÚS,
 • spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS,
 • vyjadruje sa a ako súčasť Rady partnerstva schvaľuje správy o implementácii IÚS predkladané RO.
Rokovací poriadok RP BSK, čl. 6

 

Komory Rady partnerstva:

 1. Komora regionálnej samosprávy,
 2. Komora miestnej územnej samosprávy,
 3. Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti (neformálne ju voláme komora sociálno-ekonomických partnerov),
 4. Komora štátnej správy,
 5. Komora udržateľného mestského rozvoja.

 

Osobitné postavenie komory UMR

Komora UMR najmä:

 • pripravuje, schvaľuje, riadi implementáciu, monitoruje a hodnotní časť IÚS týkajúcu sa UMR,
 • predkladá Rade partnerstva špecifické ciele a priority pre IÚS reflektujúce špecifiká UMR, navrhuje projektové zámery a vedie zásobník projektov UMR,
 • predkladá Rade partnerstva projektové zámery zo zásobníka projektov na zaradenie do zoznamu projektov na realizáciu ak navrhuje ich financovanie z iných zdrojov ako osobitnej alokácie EŠIF na podporu UMR,
 • schvaľuje projektové zámery zo zásobníka projektov UMR na podporu z osobitnej alokácie EŠIF na podporu UMR. Kritériom pre výber projektového zámeru zo zásobníka projektov na podporu je disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov časti IÚS týkajúcej sa UMR, jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie IÚS,
 • navrhuje vyradenie projektového zámeru zo zoznamu projektových zámerov určených na podporu v prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť vychádzajúcu z projektového zámeru na administratívne posúdenie možnosti financovania príslušnému orgánu v stanovenom termíne, môže navrhnúť a schváliť zmenu stanoveného termínu najneskoršieho začiatku realizácie projektu určeného na podporu, resp. iné zmeny v projektovom zámere zo zásobníka projektov UMR,
 • dáva príslušnému orgánu odporúčania pre zlepšenie implementácie projektov IÚS v rámci UMR,
 • zodpovedá za plynulé predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vychádzajúcich z projektových zámerov a zásobníka projektov UMR,
 • schvaľuje správy o implementácii časti IÚS týkajúcej sa UMR predkladané RO,
 • poskytuje súčinnosť RO pri monitorovaní a hodnotení implementácie časti IÚS týkajúcej sa UMR,
 • vykonáva ďalšie úlohy vo vzťahu k UMR v rozsahu tohto Rokovacieho poriadku na základe požiadavky subjektov verejnej správy a sociálno-ekonomických partnerov UMR.

Rokovací poriadok RP BSK, čl. 7

Zasadnutia Komory UMR

09.02.2021 Komora UMR zapis

 

 

Menu

Aktuálne články