Sekretariát Rady partnerstva

Sekretariát Rady partnerstva

Funkciu sekretariátu Rady partnerstva zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj

Sekretariát RP zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov, s výnimkou Komory UMR, a to najmä:  

 • pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi RP na schválenie,
 • pripravuje návrh uznesenia,
 • zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním,
 • organizačne zabezpečuje rokovania,
 • pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní a vedie ich evidenciu,
 • vypracováva zápisnicu z rokovaní,
 • vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou,
 • vedie zoznam členov a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi nimi,
 • zabezpečuje spoluprácu s riadiacim orgánom (ďalej len „RO“),
 • v oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc žiadateľom,
 • zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Rady partnerstva,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu RP resp. ostatných orgánov Rady partnerstva.
Rokovací poriadok RP, Čl. 5

EMAIL: radapartnerstva@region-bsk.sk

KONTAKT BSK: Odbor implementácie operačných programov

 


 

Funkciu sekretariátu Komory UMR zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“), prostredníctvom svojho magistrátu.  

Organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Komory UMR zabezpečuje sekretariát Komory UMR, to najmä:

 • pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi Komory UMR na
  schválenie,
 • pripravuje návrh uznesenia Komory UMR,
 • zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním Komory UMR,
  organizačne zabezpečuje rokovania Komory UMR,
 • pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní a vedie ich evidenciu,
 • vypracováva zápisnicu z rokovaní Komory UMR,
 • vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou
  v Komore UMR,
 • vedie zoznam členov komory UMR a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi
  nimi,
 • zabezpečuje spoluprácu s RO a Radou partnerstva,
 • v oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc
  žiadateľom,
 • zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových
 • zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Komory UMR,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov primátora hlavného mesta.
Rokovací poriadok RP, Čl. 5

EMAIL: sekretariat.umr@bratislava.sk

Menu

Aktuálne články

Prejsť na obsah