Organizačná štruktúra

Predsedom Rady partnerstva BSK je predseda Bratislavského samosprávneho kraja – Juraj Droba. Za podpredsedu bol na ustanovujúcom zasadnutí 18.11.2020 zvolený primátor hl. mesta SR Bratislavy – Matúš Vallo.

Rada partnerstva sa skladá z 5 komôr a 7 tematických komisií (Tematická komisia pre FST vznikla až po 2. zasadnutí Rady partnerstva). Členovia jednotlivých komôr sú členmi s hlasovacím právom a zároveň sú aj členmi odborných tematických komisií, ktoré v Rade partnerstva svojím hlasom zastupujú.

 

Komory rady partnerstva:

 1. Komora regionálnej samosprávy,
 2. Komora miestnej územnej samosprávy,
 3. Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti (neformálne ju voláme komora sociálno-ekonomických partnerov),
 4. Komora štátnej správy,
 5. Komora udržateľného mestského rozvoja.

 

Tematické komisie rady partnerstva:

Komora sociálno-ekonomických partnerov zahŕňa členov, ktorých pôsobnosť pokrýva všetky kľúčové oblasti rozvoja územia, tzn. dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie. V rámci týchto „oblastí“ sú vytvorené tzv. tematické komisie, ktoré sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.

 1. Udržateľná doprava
 2. Školstvo, veda, výskum a inovácie (Regionálne školstvo + Veda, výskum a inovácie)
 3. Cestovný ruch a kultúra
 4. Zdravotníctvo
 5. Sociálna oblasť
 6. Životné prostredie
 7. Fond na spravodlivú transformáciu (FST)

 

 

Menu

Aktuálne články

Prejsť na obsah