Tematické komisie Rady partnerstva

Tematické komisie Rady partnerstva

Tematické komisie Rady partnerstva tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady partnerstva. Sú vytvárané pre každú prioritu definovanú IÚS, avšak minimálne pre nasledujúce oblasti rozvoja územia VÚC: 

Tematické komisie Rady partnerstva:

 1. Udržateľná doprava
 2. Školstvo, veda, výskum a inovácie (Regionálne školstvo + Veda, výskum a inovácie)
 3. Cestovný ruch a kultúra
 4. Zdravotníctvo
 5. Sociálna oblasť
 6. Životné prostredie
 7. Fond na spravodlivú transformáciu (FST)

Tematická komisia najmä:

 • podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti, navrhuje projektové zámery na podporu v rámci integrovaných projektových balíčkov zo zásobníka projektov,
 • navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS,
 • dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov IÚS,
 • spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.
Štatút RP BSK, čl. 5

 

 

Tematická komisia – Fond na spravodlivú transformáciu (FST)

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) je finančný nástroj v rámci politiky súdržnosti,
ktorého cieľom je poskytovať podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite.

 • FST má uľahčiť vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnuť
  klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050
 • Zameriava sa na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté
  vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív alebo od priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov
  • prechod na udržateľné a klimaticky neutrálne hospodárstvo
  • pomoc regiónom s vysokými emisiami CO2

Cieľ tematickej komisie:

 • umožniť spracovanie analýzy územia regiónu, ktorá je nevyhnutná pre finálne rozhodnutie o oprávnenosti regiónov pre podporu z Mechanizmu spravodlivej transformácie
 • definovanie priorít a návrh projektov pre financovanie z Fondu spravodlivej transformácie

Nomináciou za MIRRI SR do TK je generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR. Tematická komisia pre FST pri Rade partnerstva by mala byť zložená zo zástupcov samosprávy, súkromného sektora a neziskového sektora (skupina
neformálne pracuje od decembra).

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument pre účely bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z FST. Cieľom tohto dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti z FST, ktorej porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram implementácie.“                     MIRRI SR

Viac informácií: Podporný dokument k FST – MIRRI


Zasadnutia tematických komisií:

1. Tematická komisia Udržateľná doprava

 

2. Tematická komisia Školstvo, veda, výskum a inovácie

Regionálne školstvo

Veda, výskum a inovácie

 

3. Tematická komisia Cestovný ruch a kultúra4. Tematická komisia Zdravotníctvo

 

5. Tematická komisia Sociálne veci

 

6. Tematická komisia Životné prostredie

Menu

Aktuálne články

Prejsť na obsah