Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Základné informácie:

Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja od r. 2012 úspešne vykonáva tzv. biologickú regulácia komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. Celkovým cieľom projektu posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom regionálnej a cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov.

Aktivity BSK:

  1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov
  2. Vytvorená a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát
  3. Cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých zapojených organizáciách
  4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy
  5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022)
  6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané environmentálne normy

Cieľové skupiny: Populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany biodiverzity.

Výstup projektu:

Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov – na základe existujúceho digitalizovaného kartografického materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne vyškolení odborníci vykonajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov, pričom výsledkom bude súbor digitálnych máp s funkčnými jednotkami liahnísk komárov. Na základe uvedených krokov mapovania tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné plánovanie zásahov. Na tomto základe sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie všetkých používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a vybavenia/materiálov sa uskutoční v nive po záplavách v prvom a druhom roku s použitím dvoch rôznych zložení Bti (granulát a rozpustný prášok).

Rozpočet projektu: 279 856,11 EUR

Spolufinancovanie BSK: 13 992,81 EUR

Trvanie projektu: 04/2021 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt bol v súlade s AP BSK č. OÚPGISaŽP_4 „Biologická regulácia komárov“

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Aktuálny stav: v procese

  • V priebehu realizácie projektu bol vysúťažený Softvér pre digitálnu platformu projektu, čo zahŕňa Licencie na softvér ArcGlS for Desktop _ Standard a ArcGIS for Server –  Advanced 
  • V nadväznosti na zakúpené licencie bolo potrebné vysúťažiť dodávateľa na Webovú GIS platformu pre projekt, ktorá vytvorí spoločnú digitálnu webovú koordinačnú platformu, vrátane mobilnej aplikácie – rozhrania pre terénnych pracovníkov, biológov a ostatných zapojených strán v projekte Mosquito Bioregulation. Súčasťou platformy bude aj tematická trojjazyčná web stránka (Hub) pre potreby zobrazovania zaznamenaných údajov a informovanosti verejnosti. Táto platforma bude základom pre systém včasného varovania, ktorý významne pomôže pri koordinácii projektových partnerov v prípade predikcie záplav a zaplavených území, plánovaní a realizácii zásahov na celom záujmovom území. 

Prečítajte si viac

Proti komárom bojujeme ekologicky. Takto to vyzerá v praxi

0
Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. Snažíme sa to v našom kraji zmeniť. Takto vyzerajú ekologické postreky. Komárie liahniská sa nachádzajú...
komáre

Proti komárom bojujeme ekologicky

0
Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka komáre chemickými prostriedkami. A to napriek tomu, že škodia zdraviu aj prírode a ich efektivita je nízka. Bratislavský...

Komáre sú už medzi nami. Dajte si pozor na tie „domáce“

0
Pekné počasie nevyužívajú iba ľudia na svoje aktivity vonku, ale aj rastúca populácia komárov. Naša zazmluvnená odborníčka upozorňuje obyvateľov BSK na zvyšujúci sa počet...

Partneri projektu