Svetový deň vody

771
Envirorezort si pripomína Svetový deň vody
Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

Organizácia spojených národov (OSN) kampaňou s názvom „Buď zmenou“ (Be the change) vyzýva ľudí, aby podnikli vo svojom živote kroky na zmenu spôsobu využívania, spotreby a hospodárenia s vodou.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Michala Kiču môže každý jednotlivec, každá rodina, škola či komunita zmeniť situáciu tým, že zmení spôsob, akým používa, spotrebúva, prípadne spravuje vodu vo svojom živote. „Tieto záväzky budú pridané do Akčného programu pre vodu, ktorý predstavia na konferencii OSN o vode 2023 v New Yorku. Je to moment, keď sa celý svet zjednotí okolo vody raz za generáciu. Urobte, čo môžete,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Akčný program pre vodu má predstavovať súbor dobrovoľných záväzkov vlád, spoločností, organizácií, inštitúcií, koalícií a verejnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť rýchly pokrok v plnení medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti vody a sanitácie, predovšetkým 6. cieľa udržateľného rozvoja: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030.

Národná rada vo februári 2023 prijala novelu zákona o vodách, ktorá znamená zásadnú zmenu ochrany, revitalizáciu riek. Vďaka nej sa bude dôraznejšie chrániť a obnovovať prirodzené fungovanie riečnych tokov. Novela pomáha riešiť aj hydrologické extrémy v podobe sucha alebo povodní, ktoré sú čoraz frekventovanejšie kvôli klimatickým zmenám. Zmeny obsiahnuté v novele teda prispejú k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

S revitalizáciami slovenských riek počíta aj Plán obnovy a odolnosti SR. V ňom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených 62,4 milióna eur. Prirodzenú podobu by tak malo opätovne získať 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026. Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna roku 2024.

MŽP SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravili aktivity, ktoré pomôžu lepšej ochrane vody. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a vodných nádrží od naplaveného odpadu. Séria podujatí potrvá od 22. do 25. marca 2023. Viac informácií je na webovej stránke SVP: https://www.svp.sk/sk/svetovy-tyzden-vody/.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR