Župní poslanci zvolili nového vicežupana pre zdravotníctvo a schválili kúpu synagógy vo Svätom Jure

2532

XX. zasadnutie Zastupiteľstva BSK 11.9.2020

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v piatok 11.9. mali na programe viacero materiálov, ktoré sa týkajú školstva, zdravotníctva, dopravy, či kultúry.

Zaoberali sa Návrhom voľby podpredsedu BSK, či Návrhom na schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy vo Svätom Jure. Prerokovali Návrh Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 –2030 a Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu s názvom Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob -Čierna Voda“. Župní poslanci schválili aj Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019 – 2022 (aktualizácia 2020).

Materiály na rokovanie nájdete TU.

VOĽBA PODPREDSEDU BSK PRE ZDRAVOTNÍCTVO

„Pandémia COVID-19 ukázala, akú dôležitú úlohu hrá zdravie a zdravotníctvo. A tiež, aké dôležité je byť pripravený aj na krízové scenáre. Spomedzi vicežupanov túto mimoriadne dôležitú oblasť doteraz nikto nepokrýval. Zverujem ju odborníkovi a profesionálovi, ktorý bude komunikovať nielen s úradom BSK a poslancami, ale tiež so všetkými dôležitými aktérmi v oblasti zdravotníctva,“ vyjadril sa Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

“Dnešná doba prináša mimoriadne skutočnosti a tie si vyžadujú mimoriadne riešenia. Epidémia koronavírusu nás konfrontovala so situáciou, o ktorej sme ani netušili, že nastane. A odkryla a prehĺbila nedostatky v zdravotníctve. Som odhodlaný sa na tomto poslaní podieľať,” uviedol Juraj Štekláč.

Výsledky hlasovania:
Za: 32, Proti: 4 , Zdržali sa: 3, Nehlasoval: 1

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH má v oblasti zdravotníctva bohaté skúsenosti a sám vykonáva lekársku prax ako endokrinológ. Vyštudoval Lekársku fakultu UK a v roku 1995 nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní Bratia v Bratislave. Pôsobil aj na Jednotke intenzívnej starostlivosti a Oddelení paliatívnej onkológie. Záujem o zdravotnícke systémy, riadenie a organizáciu zdravotnej starostlivosti potvrdil absolvovaním školy riadenia v zdravotníctve – Školu zdravotníckeho manažmentu (HMS – Health Managment School) a to pod spoluvedením holandských lektorov. V roku 1998 absolvoval špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva I. stupňa vo Fakultnej Nemocnici akademika Ladislava Dérera v Bratislave a odvtedy je pracovníkom I. Internej kliniky Slovenskej Zdravotníckej Univerzity. V roku 2001 získal aj špecializačnú skúšku z endokrinológie a v roku 2005 špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva II. stupňa s Európskym diplomom. Po roku 2006 pôsobil ako zástupca vedenia pre kvalitu v súkromnej poliklinike, kde budoval systém ISO certifikácie a zaviedol nové metodiky, či konzultant pre endokrinológiu v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice UNB Bratislava. V roku 2016 ukončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite štúdium Verejného zdravotníctva Master of Public Health (MPH). Neustále sa venuje potrebám zdravotnej starostlivosti ako celku, ale aj v komunitách na úrovni samosprávy. Je členom Slovenskej lekárskej komory a viacerých odborných spoločností.

NÁVRH NA SCHVÁLENIE KÚPY NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY SYNAGÓGY VO SVÄTOM JURE DO VLASTNÍCTVA BSK

Stavba synagógy je jedinou nehnuteľnou pamiatkou židovskej komunity vo Svätom Jure, ktorej kontinuálne osídlenie a inštitúcie v meste dokladá archivár Svätého Jura od 20-tych rokov 18. storočia do roku 1942. Synagóga, založená v roku 1791 na pozemku bývalej Jesenákovej kúrie číslo 162, zvanej aj Edelhof (Panský dvor), sem bola presťahovaná z „mestského domu na rohu“. Židia užívali Edelhof ako nájomníci mesta od roku 1869, v ktorom ho nadobudli do vlastníctva. V roku 1876 svätojurská ortodoxná náboženská cirkev pristúpila k rekonštrukcii synagógy, ktorú rozšírila a obnovila v duchu architektonického historizmu s uplatnením novorománskeho tvaroslovia na fasádach. Vedľa synagógy bol postavený obecný dom, tzv. židovský dom, v ktorom boli byty pre zamestnancov, moderné mikve a veľká učebňa. Zánik synagógy ako modlitebne sa datuje rokom 1942.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK
Okresný úrad oslovil Ministerstvo kultúry a ďalšie štátne inštitúcie s ponukou na odkúpenie objektu národnej kultúrnej pamiatky. Žiadne z nich prekvapivo neprejavili záujem. Preto okresný úrad vyhlásil dražbu, kde jediným kritériom je ponúknutá cena. Žiaľ, v takomto prípade neexistuje žiadna možnosť kontroly výberu subjektu. Štát nemá možnosť využiť osobitný zreteľ a teda nevie ovplyvniť účel využitia objektu. Preto sme oslovili Okresný úrad s tým, že by budovu prevzal do svojho vlastníctva Bratislavský samosprávny kraj. BSK má viaceré možnosti ako naložiť s touto pamiatkou. Jedným z hodnotiacich kritérií môže byť architektonické riešenie alebo využitie. Našim cieľom je udržanie historickej a kultúrnej hodnoty stavby a jej sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky všetkým obyvateľom kraja.

Tomáš Stern, predseda Židovskej náboženskej obce
Ide o významnú národnú kultúrnu pamiatku. Je vo vašich rukách, či táto pamiatka zanikne alebo umožníte jej obnovenie a opäť sa z nej stane krásne miesto s množstvom kultúrneho využitia a historickým odkazom.

Martin Vlačiky, poslanec BSK
Podporím ten bod, je to dobrá vec. Ak máme možnosť niečo takéto zachrániť, tak poďme do toho.

Juraj Pátek, poslanec BSK
Nesúhlasím s nákupom synagógy. Ak bude situácia na župe lepšia, tak nech sa kúpi národná kultúrna pamiatka. Ale máme peniaze na takúto kúpu, ale nemáme na opravu škôl, internátov a zariadení sociálnych služieb?

Oliver Solga, poslanec BSK
Nad ekonomikou stojí morálka. A toto je naša morálna povinnosť. Zároveň je to podpora kultúry a cestovného ruchu. Navštívil som primátora Sv. Jur a mesto nám výjde v ústrety. V Pezinku sa nám, žiaľ, synagógu nepodarilo zachrániť. Všetky kultúrne pamiatky sú dôležité pre budúcnosť. Toto je tiež splatenie dlhu voči židovskej obci.

Juraj Říha, poslanec BSK
Na finančnej komisii sme sa pýtali, či sa bude BSK uchádzať o všetky pamiatky v územi, aký bude účel a prečo sa samotné mesto o pamiatku neuchádza. My to neodporúčame.

Peter Švaral, poslanec BSK
Kľudne budem aj kultúrnym barbarom. Pri všetkej úcte k histórii ku kultúre a spoločnosti, vravím nie.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK
Odpoveď pre Juraja Říhu, či bude kraj kupovať všetky kultúrne pamiatky, je nie. Preto som na začiatku povedala príbeh, ako tento zámer vznikol. Na okresom úrade už bol nachystaný predaj tejto pamiatky. Naša otázka bola, aký bude obsah, na čo bude tá synagóga slúžiť? Odpoveď okresného úradu bola, že štát nemá možnosť ovplyvniť účel využitia objektu. Našim cieľom je zachrániť túto špefickú kultúrnu pamiatku. Pre židovskú komunitu, ale nielen pre židovskú komunitu. Využitie bude pre kultúrne účely, nie ako modlitebňa.

István Pomichal, poslanec BSK
Material podporím a rád.

Juraj Droba, predseda BSK
Naše základné podmienky sú, že nechceme, aby budova bola zbúraná a nechceme, aby tam bola napríklad nejaká nedôstojná piváreň.

Michal Drotovan, poslanec BSK
Vítam tento zámer. Bol by som rád, keby sa táto pamiatka zachovala. Je to cesta aj pre mládež, ktorá by aj takto mohla vnímať históriu osobne cez príbeh kulturnej pamiatky.

Juraj Štekláč, poslanec BSK
Peniaze nie sú cieľovou hodnotou spoločnosti. Stojíme pred historickým okamihom, či túto pamiatku zachránime alebo nie. Táto synagóga má svetový význam.

Martin Chren, poslanec BSK
Čo by sme dali za to, aby sme mohli obnoviť synagógu v Starom Meste? Tu sa nebavíme o nejakej veľkej investícii, ale o sume 9 tisíc eur.

Marek Machata, poslanec BSK
Šanca to kúpit je teraz, nie o rok ani o dva.

Mikuláš Krippel, podpredseda BSK
Ak to nekúpime my, kúpi to niekto iný, kto môže zdevalvovať kultúrnu a hospodársku hodnotu objektu.

Dušan Pekár, poslanec BSK
Nepozerajme sa na sumu, ktorá je symbolická, ale na to, že môžeme túto pamiatku zachovať. Treba zachovať históriu pre ďalšie generácie. Budem hlasovať za.

Juraj Říha, poslanec BSK
Otázky, ktoré sme položili, boli zodpovedané. Preto bude hlasovať za.

Juraj Jánošík, poslanec BSK
Určite podporím tento návrh.

Lýdia Ovečková, poslankyňa BSK
Podporujem kúpu tohto objektu.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK
BSK má niekoľko zákonných možností, ako bude ďalej postupovať. Prvou možnosťou je získať zdroje z Európskej únie. Druhou možnosťou je predaj s osobitným zreteľom, kde si ustrážime účel. Treťou možnosťou sú externé zdroje.

Juraj Droba, predseda BSK
Žiaľ, ak aj nejaká pomoc štátu prichádza, väčšinou to nie je načas. Preto sme sa naučili starať sami o seba. Naozaj hrozí, že za pár drobných môže byť odkúpená investorom, ktorý tam nezachová účel. Včera som telefonoval s primátorom Sv. Jura, len žiaľ, zastupiteľstvo to nepodporilo. Ale aj vo Sv. Jure sú ľudia, ktorí sú pripravení to podporiť. Keď možno raz pôjdete po Sv. Jure, poviete si, že toto bol dobrý krok.

Hlasovanie:
ZA: 40, PROTI: 0, Zdržali sa: 0

ODPOČET AKČNÉHO PLÁNU ZA SEPTEMBER 2020

Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja spracoval
strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR BSK) na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 21. 06. 2013 pre implementáciu programovej časti PHSR BSK 2014-2020 bol spracovaný Akčný plán, ktorý predstavuje plánovací a monitorovací nástroj k napĺňaniu cieľov PHSR BSK 2014-2020 ako aj priorít BSK. Odpočet Akčného plánu BSK 2014-2020 k 11. 09. 2020 sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom Úradu BSK. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu celých projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom bol Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Hlasovanie:
ZA: 34, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 2

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – KRIŽOVATKA TRIBLAVINA

Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu s názvom „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“

Hlasovanie:
ZA: 30, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 3

Návrh na schválenie prijatia návratných finančných výpomocí od Ministerstva financií SR

Hlasovanie:
ZA: 30, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 3

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2020

Hlasovanie:
ZA: 32, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 0

Návrh na schválenie DODATKU č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie BSK Domova sociálnych služieb, Plavecké Podhradie

Hlasovanie:
ZA: 29, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 3

Návrh na schválenie DODATKU č. 8 k Zriaďovacej listine číslo rozpočtovej organizácie BSK Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Hlasovanie:
ZA: 29, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 2

Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 (aktualizácia 2020)

Hlasovanie:
ZA: 25, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 4

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 1. polrok 2020

Hlasovanie:
ZA: 27, PROTI: 0, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 4