Župa posilnila vplyv v spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy a ohlásila zámer získať úplnú akcionársku kontrolu

3000

Bratislavská župa už má plne pod kontrolou manažment spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje cesty II. a III. triedy. Rozhodlo o tom dnešné mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zároveň ohlásil zámer odkúpiť za symbolických 0,10 eura celý minoritný podiel od minoritného akcionára, čím by župa ovládla 100% balík akcií. Definitívny súhlas so zámerom majú v rukách poslanci kraja, ktorí o tom budú rozhodovať koncom júna.

„Ak má bratislavská župa zabezpečovať kvalitnú údržbu ciest, musíme mať silný vplyv na firmu, ktorá sa o ne stará. V uplynulých mesiacoch sme analyzovali všetky dostupné scenáre, aby sme posilnili vplyv župy v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že  prvým nevyhnutným krokom je získanie absolútnej manažérskej a majetkovej kontroly v spoločnosti. Dnes sme dosiahli prvý významný úspech na ceste za týmto cieľom. Vyrokovali sme zmenu stanov, vďaka ktorej bude župa obsadzovať všetkých členov predstavenstva aj dozornej rady,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba. Župa v súčasnosti vlastní len 68% akcií, kvôli čomu mala v spojení s doteraz platným znením stanov  obmedzený vplyv na chod firmy.

Vedenie župy zabezpečilo vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci  tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území  Bratislavského samosprávneho kraja. Na realizáciu varianty, ktorá bola vyhodnotená v analýze ako najvhodnejšia, je nutné okrem získania manažérskej kontroly k pristúpiť aj prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura. Týmto krokom by župa ovládla 100% balík akcií. Rozhodovať o celom zámere bude Zastupiteľstvo BSK 26. júna. Ako ďalej spresnil predseda BSK, župa odkúpením minoritného podielu na seba v žiadnom prípade nepreberá záväzky minoritného akcionára voči spoločnosti RCB z titulu osobitných súkromnoprávnych vzťahov medzi spoločnosťou a minoritným akcionárom.

„Treba otvorene priznať, že jedným z dôvodov, prečo potrebujeme vyriešiť fungovanie spoločnosti RCB, je aj fakt, že spoločnosť ku koncu roka 2019 vykázala záporné vlastné imanie. To sťažuje jej budúcu pozíciu pri získavaní bankových úverov alebo využívaní leasingu na účely obnovy strojového vybavenia. Okrem získania kontroly nad manažmentom spoločnosti sme zároveň začali viesť aj rokovania s veriteľmi spoločnosti RCB,“ vysvetlil župan Droba.

Už krátko po nástupe nového vedenia, začiatkom roka 2018, začala bratislavská župa  pracovať na zvýšení efektivity a transparentnosti nakladania s verejnými financiami v akciovej spoločnosti RCB. Bratislavská župa sprísnila kontrolu vykonaných prác a v roku 2019 pristúpil Úrad dokonca k dodatkovaniu zmlúv so spoločnosťou RCB s cieľom ďalšieho zvýšenia dohľadu a možnosti kontroly nad jednotlivými úkonmi spoločnosti.  Na rozdiel od minulosti je povinnou prílohou faktúr mimo iného aj výpis z GPS zariadení a podrobná fotodokumentácia vykonaných prác. Úrad môže v zmysle vykonaných zmien kedykoľvek kontrolovať aj spôsob a postup zadávania zákaziek zo strany RCB voči tretím subjektom. Dodatkami boli zároveň aj zrušené vybrané ustanovenia pôvodných zmlúv, ktoré boli z pohľadu BSK vyhodnotené ako zjavne nevýhodné.

„Kvalitná a bezpečná doprava je jednou z priorít kraja. Vďaka majetkovému usporiadaniu v spoločnosti, ktorá sa stará o regionálne cesty, bude starostlivosť o cestné komunikácie efektívnejšia a transparentnejšie. Každé jedno ušetrené euro totiž znamená kvalitnejšiu údržbu regionálnych ciest, ktorú v konečnom dôsledku pocítia všetci občania,“ uzavrel Juraj Droba.

Súvisiace články: