16. október 2020 XXI. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

2222

Župné Zastupiteľstvo dnes odhlasovalo založenie novej spoločnosti s názvom Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. (RSC BSK).

Fungovať má od budúceho roka a na starosti bude mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji. 

„Starostlivosť o regionálne cesty je priorita župy od nástupu nášho vedenia. Zdedili sme zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorý sme začali systémovo riešiť. Spoločnosť RCB sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu a schválili sme aj plán vysporiadania záväzkov. Dnes sa posúvame zase o krok ďalej. Chceme založiť novú cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia, ktorá bude efektívne, hospodárne a transparentne zabezpečovať starostlivosť o regionálne cesty. Nebude zaťažená problémami z minulosti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu v rámci poskytovania služieb pre tretie osoby,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba. 

Župa v tomto roku zabezpečila vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území kraja. Na realizáciu variantu, ktorý bol vyhodnotený v analýze ako najvhodnejší, bolo nutné okrem získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura. Spomínaná analýza uvádza, že optimálnym riešením je založenie novej obchodnej spoločnosti s výlučným vlastníctvom BSK, ktorá by zabezpečovala správu a údržbu ciest II. a III. triedy na základe novej zmluvy.

Nová akciová spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. by mala začať fungovať na prelome rokov 2020/2021 tak, aby bola kontinuálne zabezpečená starostlivosť o regionálne cesty vrátane zimnej údržby. Župa chce v rámci novej firmy čím skôr začať s investíciami do cestnej infraštruktúry v kraji.

Predsedom predstavenstva novej spoločnosti sa stal Rastislav Gajarský, podpredsedníčkou Alžbeta Ožvaldová a členmi predstavenstva Emil Pavlík, Michal Halabica a Daniel Štepka. 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja rozhodlo o vzniku novej cestárskej spoločnosti počas zasadnutia, ktoré sa prvýkrát v histórii župy konalo elektronicky. Poslanci hlasovali prostredníctvom systému, ktorý navrhli a vyvinuli zamestnanci BSK.

XXI. zasadnutie Zastupiteľstva BSK 16.10.2020

Materiály na zastupiteľstvo nájdete TU.

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je päťčlenné predstavenstvo.

Predseda predstavenstva: Mgr. Rastislav Gajarský

Podpredsedníčka predstavenstva: PhDr. Alžbeta Ožvaldová

Členovia predstavenstva: Mgr. Emil Pavlík, Ing. Michal Halabica, Mgr. Daniel Štepka

NAŽIVO (prepis dôležitých bodov rokovania)

Návrh na založenie novej cestárskej spoločnosti Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a. s. (RSC BK)

Juraj Droba, predseda BSK

Dnes sa prvýkrát v histórii BSK stretávame v online režime. Predmetom zastupiteľstva je prerokovanie materiálu týkajúceho sa založenia spoločnosti, jeho fungovaniu sa bude venovať ďalšie zastupiteľstvo. Predstavenstvo by bolo v zložení Michal Halabica, Emil Pavlík, Daniel Štepka. Cieľom bude zrekonštruovať čo najviac ciest v Bratislavskom kraji.

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Dnes schvaľujete zakladateľský dokument a výšku vkladu v sume 27.500 eur. Zároveň poverujete župana k ďalším krokom, ktoré smerujú k vzniku spoločnosti. Kompetencie budú na novú spoločnosť prechádzať postupne, aby bolo všetko zosúladené.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Mám vecné výhrady – ekonomické aj politické. Pre mňa je toto rovnaká firma, ako doteraz, stanovy sú také isté. Nová firma bude zbytočne administratívne náročná a postrádam moderný prístup. Nie je mi jasné, ako budeme fungovať a vidím veľa ekonomických a biznisových problémov.

Juraj Droba, predseda BSK

Chceme, aby firma mohla robiť práce aj mimo nášho kraja a vtedy sa ukáže, že je konkurencieschopná iným firmám

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Stanovy nie sú totožné, v novej firme je BSK jediný akcionár, župa má absolútnu kontrolu. Rozdiel je markantný. V prípade predaja časti inému subjektu tak o tom rozhodujú poslanci, teda aj vy. Stanovy musia obsahovať rozdelenie zisku podľa zákona. Kraj môže poskytnúť dotáciu spoločnosti ním zriadenej.

Rastislav Gajarský, Útvar riaditeľky Úradu BSK

Prvoradá je bezpečnosť na cestách, kvalita s ekologickými a modernými prvkami. Všetko sa bude robiť podľa stavu urgentnosti, bude súčasťou investičného plánu.

Juraj Říha, poslanec BSK

Ja by som do založenia novej spoločnosti nešiel, aj keď vidím pozitívny ideový zámer. Rád by som sa opýtal, ako bude naložené s majetkom a ako sa zmenia zamestnanecké vzťahy.

Rastislav Gajarský, Útvar riaditeľky Úradu BSK

Pripravuje sa zoznam majetku, robí sa súbor majetku, ktorý bude prevedený na novú spoločnosť, nové zamestnanecké vzťahy budú komunikované aj priamo so zamestnancami.

Juraj Štekláč, poslanec BSK

Rád by som poďakoval za vecné pripomienky. Mnoho pripomienok však vzniká na základe nie celkom dostatočnej komunikácie. Podľa mňa nie je vo verejnom záujme zakladať akciovú spoločnosť. Ešte mám pripomienku – bol by som rád, aby bola informovaná aj verejnosť.

Juraj Droba, predseda BSK

Komunikácia bývalej RCB nebola dobrá. Budem dohliadať, aby nová firma komunikovala transparentne a včas.

Rastislav Gajarský, Útvar riaditeľky Úradu BSK

Ide o rozšírenie, financie bude môcť spoločnosť použiť na rozvoj.

Ján Buocik, poslanec BSK

Za komisiu dopravy poviem, že sa budeme veľmi zaujímať o podrobné informácie k prechodu spoločnosti. Zánik spoločnosti by mal byť čo najlacnejší, aby sme sa zbavili starej záťaže.

Rastislav Gajarský

Sme v pokročilom rokovaní s veriteľmi, snažíme sa dosiahnuť všetko, čo je potrebné. Radi všetko vysvetlíme.

Martin Chren, poslanec BSK

Musíme rátať s tým, že tam bude sedieť niekto iný, ale musíme nastaviť systém správne.

Michal Drotován, poslanec BSK

Bolo by možné komunikovať s TTSK o údržbe ciest niektorých našich častí, ktoré sú blízko? Treba preveriť situáciu ohľadne DPH. Myslím si, že tie spoločné investície by bolo dobré preveriť s TTSK, najmä Záhorie. Mali by sme hľadať synergie a snažiť sa, aby sa osvedčila na voľnom trhu.

Dušan Pekár, poslanec BSK

My sme zmenili stanovy, dali sme von minoritného akcionára, prebieha rozsiahla kontrola, pritom v podstate zakladáme to isté. Nedáva mi to zmysel. Nebude to najlacnejšie riešenie, ale zahlasujem za. Do stanovy navrhujem dať väčšie právomoci zastupiteľstvu.

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Vaše kompetencie rozhodovať o vstupe ďalšieho člena sú definované v zákone. Bez ohľadu na to, či v stanovách sú alebo nie sú. Celý proces vyplýva z analýzy, tento postup bol zvolený ako najvýhodnejší a vy poslanci ste ho schválili. Župa postupuje v súlade s vašimi rozhodnutiami. Založenie novej spoločnosti je pre kraj výhodná.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Pán Drotován vyjadril, čo tu chýba. Teda podrobná analýza, čo sa bude robiť a vyčíslenia. Musíme sa so starou vysporiadať, aby nás to nestálo viac. Z pohľadu verejného záujmu to nie je v poriadku.

Emil Pavlík

Vôľu dávate vy poslanci, BSK to len pretavuje do praxe. V stanovách netreba všetko špecifikovať, je to dané zákonom. Ten hovorí, v ktorých bodoch rozhodujete vy a v ktorých župan.

Juraj Droba, predseda BSK

Poprosím o hlasovanie. … Prezentovalo sa 45 poslancov, 35 hlasov bolo za, zdržali sa siedmi a traja boli proti.

Ukončujem prvý bod programu, otváram druhý bod – „Rôzne“.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Aj keď sme si to už odhlasovali, poprosila by som, aby pani JUDr. Mrázová dala svoje stanovisko aj písomne. Taktiež prosím, aby bola vyvinutá snaha, aby zrušenie starej firmy bolo čo najlacnejšie. Verím, že nové vedenie sa bude snažiť, aby boli všetci spokojní.

Juraj Droba, predseda BSK

Ukončujem bod „Rôzne“. Ďakujem všetkým poslancom a dúfam, že na ďalšom zastupiteľstve sa uvidíme naživo.