Kontrolóri župy objavili pochybenia z minulosti pri rekonštrukcii cesty medzi Pezinkom a Sencom

961

Župní kontrolóri našli viaceré sporné zákazky. Župa zvažuje podanie trestného oznámenia.

Útvar hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) kontroloval hospodárenie v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB). Pri kontrole revitalizácie cesty II. triedy Senec – Viničné – Pezinok zistili kontrolóri viaceré pochybenia. Kontrolór i župa zvažujú podanie trestného oznámenia.

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja v reakcii na zverejnené informácie upozornilo, že v čase, kedy sa predmetná zákazka realizovala, vlastnila župa len 68% akcií a mala veľmi obmedzený vplyv na manažment firmy. Konateľa spoločnosti menoval minoritný akcionár a nie samosprávny kraj.

Súčasné vedenie župy začalo krátko po svojom nástupe aktívne riešiť tento problém a samosprávnemu kraji sa po desiatich rokoch podarilo získať nad cestárskou firmou úplnú manažérsku a vlastnícku kontrolu,“ vysvetlil župan Juraj Droba.

V septembri 2020 schválila župa urovnanie záväzkov spoločnosti RCB a v októbri tohto roku schválila aj založenie úplne novej cestárskej spoločnosti, ktorá nebude zaťažená problémami z minulosti.

Ešte na jar spustili župní kontrolóri sériu kontrol v spoločnosti RCB, výsledkom čoho je aj aktuálna správa hlavného kontrolóra. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v najbližších dňoch obdrží od útvaru hlavného kontrolóra BSK oficiálnu verziu správy. Po oboznámení sa s jej obsahom Úrad BSK zváži následné právne kroky nadväzujúce na zistenia uvedené v správe a je prirpavený aj podať trestné oznámenie.

Viac o krokoch, ktoré doteraz župa realizovala v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava sa dočítate na našom webe:

Aké porušenia konštatuje kontrola v rámci revitalizácie tejto cesty II. triedy?

Realizáciou diela „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ v celkovej výške 6.000.000 € bez DPH, na základe Zmluvy o dielo č. 2/2018 z 05. 03. 2018 a Zmluvy o dielo č. 32/2018 z 11. 09. 2018, ktoré boli výsledkom podlimitných zákaziek došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.“. Súčasne došlo k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona“ a ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky“.

Použitím vyšších sadzieb v rámci súbežného čerpania Zmluvy o dielo č. 2/2018 z 05 03. 2018 a Zmluvy o dielo č. 32/2018 z 11. 09. 2018 bol porušený princíp hospodárnosti a efektívnosti, čím bolo spôsobené predraženie o sumu 664.079,99 € bez DPH.
Prijatím ekonomicky nevýhodnejšej ponuky vo vzťahu k predmetu zákazky vyššej o 839.227,46 € bez DPH došlo k porušeniu ustanovenia § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať 21 hospodársku súťaž“ a súčasne došlo k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti“.

Revitalizácia cesty v celkovej výške 6.000.000 EUR bez DPH, t. j. 7.200.000 s DPH bola vykonaná na základe dvoch zmlúv, ktoré boli výsledkom dvoch podlimitných súťaží. Tieto verejné obstarávania boli realizované a zmluvy podpísané pred pridelením dotácie vo výške 7.200.000 EUR s DPH. Uvedenými zmluvami nebol jasne a presne definovaný predmet zákazky. 

Podľa Útvaru hlavného kontrolóra stavebné práce súvisiace s projektom „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ v celkovej sume 6.000.000 € bez DPH, t. j. 7 200 000 € s DPH mali byť realizované na základe verejného obstarávania podľa pravidiel a postupov pre nadlimitnú zákazku, ktorá by zabezpečila dodržanie princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti, s jasným a presným zadaním predmetu zákazky. Správnym zadaním predmetu zákazky by nedošlo k ekonomickej nevýhodnosti vo vzťahu k predmetu zákazky.