Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené enviro-vzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

  1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôsobenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
  2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
  3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
  4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Cieľové skupiny:

Mládež – žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

  1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
  2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
  3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
  4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Rozpočet projektu:        1 988 033,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 47 271,20 EUR (5%)

Trvanie projektu: 11/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Aktuálny stav: ukončený

  • Stavebné práce súvisiace so záhradou sú ukončené, ostáva odstrániť vady a nedorobky. Projekt rieši aj realizáciu 2 miestností expozície v Kaštieli.

Prečítajte si viac

Kaštieľ Čunovo

Takto sme rekonštruovali kaštieľ v Čunove. Pozrite si video

0
Desaťročia chátral. Už aj tí najväčší optimisti postupne prestávali veriť, že ho ešte niekto niekedy zachráni. Podaril sa nám však malý veľký zázrak. Vzácny...

Mapa s príbehom – kaštieľ sa mení na unikátne vzdelávacie centrum

0
Vytvorili sme pre vás mapu, ktorá je cestovným sprievodcom dejinami, súčasnosťou a budúcnosťou kaštieľa. Táto mapa vás prevedie cez fascinujúci príbeh transformácie kaštieľa na...
Ekocentrum Čunovo

Rekonštrukcia čunovského kaštieľa je v záverečnej fáze. Vo finále je aj revitalizácia záhrady

0
Komplexnú rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove začal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v máji 2021. Na jej konci sa pôvodne schátraná budova a...

Partneri projektu