Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

 

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nového materiálno – technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 1 402 873,96 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK:  70 143,70 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 238 160,83 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“.

Kód žiadosti o NFP: 302021K036

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

Prečítajte si viac

Prepájaniu odborného vzdelávania s praxou pomáhajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy (VIDEO)

0
Pre podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím majú slúžiť Centrá odborného vzdelávania a prípravy. Jedno také pre oblasť...

Obnova strednej odbornej školy dokončená

0
Študenti župnej Strednej odbornej školy na Hliníckej ulici č. 1 v Bratislave využívajú od aktuálneho školského roka modernizované priestory (odborné učebne teoretického a praktického vyučovania) Centra...

Informatici budú mať pre štúdium modernejšie priestory aj vybavenie

0
Ďalšie Centrum odborného vzdelávania a prípravy, tentoraz pre oblasť informačných technológií, dostáva reálne kontúry. Buduje sa na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej...

Prejsť na obsah