Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým vybavením.

Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR

Spolufinancovanie BSK: 183 252,07 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 723 351,14 EUR (stavebné práce nad rámec Zmluvy o NFP vrátane rezervy na nepredvídateľné výdavky)

Trvanie projektu: 07/2022 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Kód žiadosti o NFP: 302021AFG2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Aktuálny stav:  ukončené

  • Stavba bola ukončená. Dňa 12.9.2023 prebehlo preberanie diela.
  • Dodanie MTV bolo ukončené.
  • Prebieha proces kolaudácie stavby.

Prečítajte si viac

Výnimočná práca a kreativita zvíťazili

Výnimočná práca a kreativita zvíťazili

0
S veľkým potešením oznamujeme víťaza Medzinárodnej fotografickej súťaže FOTO BRIGÁDA 2023 - ŠKOLU UMELECKÉHO PRIEMYSLU na Sklenárovej ulici č. 7. Táto škola predviedla neuveriteľný...
Polygrafická škola v Rači sa mení na modernú školu 21. storočia

Polygrafická škola v Rači sa mení na modernú školu 21. storočia

0
Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj (BSK) krok za krokom...

Matej Majerský: Žiak či študent sa musí snažiť a zaujímať sa

0
"Myslím si, že mnohí študenti očakávajú, že všetko spraví niekto za nich. Ideálne, že im pedagóg naleje cez lievik do hlavy zručnosti a vedomosti,"...
Print Star 2023

Súťaž tlačiarov Print Star 2023

0
Stredná odborná škola polygrafická zorganizovala už piaty ročník medzinárodného projektu, ktorý dal žiakom možnosť porovnať svoje schopnosti, tentoraz priamo v pracovnej činnosti – súťaži...

Špičková meracia technológia na Polygrafickej

0
Mladý tlačiar či operátor digitálnych tlačových technológií, má teraz možnosť sa nielen teoreticky ale aj prakticky zoznámiť s požiadavkami, ktoré budú na neho kladené v...
Polygrafická škola

Polygrafická škola získala ocenenie v súťaži o najkrajší kalendár

0
Stredná odborná škola polygrafická zapája každoročne svojich žiakov do tvorby viaclistového nástenného kalendára. Témou nástenného kalendára bola voľná tvorba, krajina okolo nás, portrét a...
PACKAGING STAR 2023

Packaging Star 2023

0
Stredná odborná škola polygrafická zorganizovala v dňoch 27. - 29. 4. 2023 medzinárodnú súťaž obalárov pod názvom Packaging Star 2023. Ide o prvý ročník takejto súťaže...

Partneri projektu