Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

V dôsledku starnutia populácie a predlžujúceho sa veku dožitia narastá počet starších ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. V prvom rade je potrebné rozvíjať sociálne služby najmä v prirodzenom prostredí, ktoré zabezpečujú odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie dôsledkov vzniku odkázanosti starších jednotlivcov na pomoc iných osôb. Dôraz je kladený na možnosť kombinácie rôznych druhov sociálnych služieb poskytovaných terénnou a ambulantnou formou, s cieľom posilnenia bezpečnosti a sebestačnosti seniorov na čo možno najdlhší čas.

V dôsledku zmien v štruktúre fungovania rodiny sa znižuje podiel rodiny na neformálnom opatrovaní a zvyšujú sa nároky a dopyt na dlhodobú starostlivosť v oblasti sociálnych a zdravotných služieb a to najmä u klientov v ostatných vekových kategóriách s ťažkým zdravotným postihnutím. V súčasnosti neexistuje systém evidencie žiadateľov (čakateľov) odkázaných na sociálnu službu, na základe ktorého by sa dala definovať potreba jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb. Samotní klienti nemajú dostatočné informácie o možnostiach využívania jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb.

Cieľ: Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov.

Zmapovanie dopytu po sociálnych službách

  • Spolupráca pri poskytovaní údajov do informačného systému sociálnych služieb

Aktivity na zvýšenie informovanosti seniorov o poskytovaných sociálnych službách

  • Zabezpečenie informačnej kampane o poskytovaných sociálnych službách, formách poskytovania a možnostiach ich využívania na území BSK v spolupráci s ÚPSVaR, všeobecnými lekármi a nemocnicami

Aktivity na zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb a deinštitucionalizácia zariadení

  • Podpora rozvoja existujúcich a nových sociálnych služieb pre seniorov
  • Deinštitucionalizácia zariadení poskytujúcich sociálne služby

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah