Podpora aktívneho starnutia

Aktívne starnutie predstavuje snahu o to, aby ľudia, najmä v staršom veku, mali svoj život pod kontrolou tak dlho, ako to je len možné z hľadiska fyzického a duševného zdravia, nezávislosti (alebo dostupnosti starostlivosti, ak ju potrebujú), sociálnych vzťahov a fyzického prostredia.

Seniorov najviac subjektívne trápi zdravie, ktoré vplýva na všetky ostatné oblasti života. Ďalej je to sociálna a ekonomická situácia, ktorá sa po odchode do dôchodku spravidla zhoršuje, pričom špeciálne zraniteľné sú ženy (vo vekovej skupine 65 a viac rokov je napríklad 2,5-násobne vyššie riziko ohrozenia chudobou). Vážnym problémom seniorov najmä v anonymnom mestskom prostredí je osamelosť.

Aktivity na podporu zdravého životného štýlu

  • Podpora výchovy k zdraviu a prevencii chorôb pre seniorov a ich rodinných príslušníkov
  • Podpora pohybových aktivít pre seniorov – budovanie centra aktívneho starnutia a podpora pohybových programov
  • Podpora mentálneho zdravia a kognitívnych funkcií seniorov
  • Podpora počítačovej gramotnosti seniorov

Aktivity na podporu začleňovania seniorov do komunitného života

  • Podpora rozvoja komunít a zapájania sa seniorov do aktivít záujmových, spoločenských a občianskych organizácií
  • Podpora dobrovoľníckych aktivít seniorov v rámci svojej komunity, ale aj smerom k okoliu (napríklad práca s deťmi)

Aktivity na presadzovanie práv, bezpečnosti a nezávislosti seniorov

  • Zriadenie právnej rubriky a poradne pre seniorov v Župných novinách
  • Podpora preventívnych aktivít zameraných na bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku seniorov

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah