Úvod Regionálny rozvoj Stratégie Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 Seniori Podpora rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách a ich udržateľnosť

Podpora rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách a ich udržateľnosť

Podpora rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách a ich udržateľnosť

V súčasnosti v oblasti sociálnych služieb je nedostatok pracovných síl na určitých pracovných pozíciách. Ide hlavne o zdravotné sestry a zdravotných asistentov, opatrovateľov a opatrovateľky, kuchárov a kuchárky a iný pomocný personál. Preto je potrebné hľadať zdroje na získanie pracovných síl, motivácie zamestnať sa v sociálnych službách ako aj rozširovanie kompetencií na úrovní vybraných pracovných pozícií.

Cieľ: Zvýšenie odbornosti a profesionality pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a ich udržateľnosť.

Aktivity na podporu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, podpora celoživotného vzdelávania v sociálnych službách

  • Zabezpečenie celoživotného odborného vzdelávania zamestnancov pracujúcich v oblasti poskytovania sociálnych služieb v BSK
  • V spolupráci s Odborom školstva, mládeže a športu Úradu BSK spropagovať „študijný odbor Opatrovateľstvo“ na stredných školách

Aktivity na vytváranie podmienok pre udržateľnosť ľudských zdrojov v oblasti poskytovania sociálnych služieb

  • Pokračovanie v mechanizme odmeňovania (finančnej motivácie) zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
  • Podpora motivácie zamestnancov pracovať v sociálnych službách napr. poskytnutím finančne dostupného bývania, rekondičných pobytov a pod.

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah