Úvod Sociálne veci Register poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode. Register je verejný a poskytuje komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb na území Bratislavského samosprávneho kraja. Prostredníctvom registra je možné zistiť kontaktné údaje na poskytovateľa sociálnej služby, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, miesto poskytovania sociálnej služby a v prípade zariadenia sociálnych služieb aj celkovú kapacitu zariadenia.

Register poskytovateľov sociálnych služieb k 31.03.2022