Pôsobnosť na úseku humánnej farmácie

Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu na úseku humánnej farmácie ako prenesený výkon štátnej správy v rámci ktorého:

a) vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

b) vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

c) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

d) organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni,

e) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní štátneho dozoru,

f) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty,

g) v spolupráci so štátnym ústavom rozhoduje, určuje a dohliada nad spôsobom nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, ak sa vydalo rozhodnutie podľa § 10 a 11,

h) informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky,

i) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,

j) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a štátnym ústavom, ktoré sa týkajú humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie,

k) vedie a priebežne aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

l) vykonáva štátnu správu na úseku omamných a psychotropných látok

m )kontroluje zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na území samosprávy

n) posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok a v prípade zistenia strát oznamuje tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní

o) oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach

p) farmaceut samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného špecializačného odboru a na základe jeho žiadosti

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac
Prejsť na obsah