Kde je moja zdravotná dokumentácia (zdravotná karta)?

Neprehliadnite!

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti máte aj BEZ zdravotnej dokumentácie.

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ, ktorý pacientovi poskytuje zdravotnú starostlivosť. Keď poskytovateľ ukončí alebo pozastaví svoju činnosť, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu do úschovy samosprávnemu kraju.

Bratislavský samosprávny kraj má momentálne v úschove zdravotnú dokumentáciu od vyše 100 poskytovateľov.

Lekári, od ktorých má BSK zdravotnú dokumentáciu v úschove

Ako sa dostanem k svojej zdravotnej dokumentácii?

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú má samosprávny kraj v úschove, odovzdávame v zmysle zákona na vyžiadanie výlučne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Postup:

  1. nájdite si nového ošetrujúceho lekára a dohodnite sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  2. nový ošetrujúci lekár požiada samosprávny kraj o zaslanie zdravotnej dokumentácie

V žiadosti uvedie meno predchádzajúceho lekára, jednoznačnú identifikáciu pacienta a kontaktnú adresu, kam máme dokumentáciu zaslať.

Žiadosť môže zaslať poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16
P.O. BOX 106
820 05 Bratislava

alebo osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v úradných hodinách.

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac