Podnety k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti

Do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja patrí i riešenie podnetov občanov k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Nielen sťažnosti, ale aj konštruktívne návrhy či poďakovania zdravotníkom privítame písomne (poštou alebo cez podateľňu) alebo elektronickou poštou na emailovej adrese zdravotnictvo@region-bsk.sk. Podnety sú vybavované podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti so zameraním na dodržiavanie povinností poskytovateľa podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Najčastejšie sa podnety zvyknú týkať nasledovných oblastí:

 • Podmieňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti poplatkami nad rámec zákona
 • Nezverejnenie cenníka, neinformovanie pacienta o spoluúčasti príp. nesúlad vydaných príjmových dokladov s cenníkom
 • Nedodržiavanie ordinačných hodín
 • Uchovávanie/odovzdávanie zdravotnej dokumentácie
 • Rajonizácia – určenie zdravotného obvodu poskytovateľov (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti, gynekológ a zubný lekár)
 • Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi
 • Odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení

Pri podávaní podnetu je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko, adresu, prípadne telefonický alebo emailový kontakt osoby, ktorá podnet podáva
 • Identifikačné údaje o zdravotníckom pracovníkovi, zdravotníckom zariadení a poskytovateľovi
 • Opis problému s určením časového obdobia

Ako postupovať pri podozrení z nedostatočnej alebo chybnej zdravotnej starostlivosti Ak občan nie je spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, má výhrady k stanoveniu diagnózy, k liečbe, k postupu zdravotníkov, môže sa písomne alebo elektronicky obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad posudzuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne – teda či boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. V prípade, že úrad vyhodnotí, že skutočne došlo k pochybeniu, poskytovateľ a zdravotníci, ktorí pochybili, dostanú od úradu pokutu. Jej výšku stanovuje zákon podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov. Náhradu škody pre dotknutých pacientov, prípadne ich pozostalých, však už úrad nerieši. Uplatňovať si ju môžu jedine v občianskom súdnom konaní.

Pre občanov

Pre lekárov

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac
Prejsť na obsah