Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja patrí i riešenie podaní podnetov občanov na nespokojnosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podnety sú vybavované podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na dodržiavanie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podnety sa môžu týkať nasledovných oblastí:

 • Neoprávnené platby za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
 • Nezverejnený cenník (BSK neschvaľuje cenník) a nesúlad vydaných príjmových dokladov s ním
 • Nedodržiavanie ordinačných hodín a hodín na prednostné vyšetrenie
  Zdravotná dokumentácia pacienta- uchovávanie, odovzdanie novému lekárovi a získavanie informácií z nej
 • Rajonizácia – určenie obvodu poskytovateľov – všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ a zubný lekár
 • Odmietnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi
 • Odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta
 • Neinformovanie pacienta a zákonného zástupcu zo strany poskytovateľa
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie zdravotníckych zariadení.

Podnet môže občan podať písomne (poštou alebo priamo na podateľni BSK), alebo elektronickou poštou na emailovú adresu iveta.chrenkova@region-bsk.sk

Pri podávaní písomného PODNETU je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko, adresu, prípadne telefonický alebo emailový kontakt osoby, ktorá podnet podáva
 • identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici
 • opis problému s určením časového obdobia.

Ako postupovať pri podozrení z nedostatočnej alebo chybnej zdravotnej starostlivosti
zo strany zdravotníckeho pracovníka.

Ak má pacient, prípadne pozostalí poškodeného pochybnosti o tom, či zdravotnícky pracovník poskytol správne ošetrenie, možno sa obrátiť na Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet treba poslať písomne alebo elektronicky. „Občania sa môžu obrátiť na úrad, keď sú nespokojní so zdravotnou starostlivosťou, ktorá im bola poskytnutá, majú výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy, postupu lekára, pretrvávajú u nich zdravotné ťažkosti a podobne.

Podnet by mal obsahovať meno, priezvisko, adresu, prípadne telefonický kontakt osoby, ktorá podnet podáva, ďalej identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici a opis problému s určením časového obdobia“.

Úrad následne u prešetrí, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, v zmysle zákona. „Teda, či boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy“.

Úrad má zároveň možnosť prizvať si k prešetreniu aj konzultantov odborníkov z jednotlivých medicínskych odborov, ktorí vypracujú posudok. Na základe výsledkov dohľadu úrad nakoniec skonštatuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne a či bol teda podnet opodstatnený. V prípade, že k pochybeniu skutočne došlo, nemocnica či lekári, ktorí pochybili, dostanú od úradu pokutu. Jej výšku stanovuje zákon podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov.

Náhradu škody pre dotknutých pacientov, prípadne ich pozostalých, však už úrad nerieši. Uplatňovať si ju môžu jedine v občianskom súdnom konaní.

Pre občanov

Pre lekárov

Rozpisy

Aktuálne správy

Viac