Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

 

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
  2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie
  3. Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

Cieľové skupiny: Žiaci, účastníci ďalšieho vzdelávania a pedagógovia

Výstup projektu:

  • Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu:  3 441 934,48 EUR

Spolufinancovanie BSK:  172 096,72 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 2 985 059,00 EUR (stavebné práce, bežné a kapitálové výdavky na dofinancovanie materiálno-technického vybavenia školy, autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 07/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní – farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Kód žiadosti o NFP: 302021J206

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  ukončený

  • Prebieha proces kolaudácie stavby. 
  • Slávnostné otvorenia pre odbornú verejnosť bolo 14.11.2023.

Prečítajte si viac

COVP Ivanka pri Dunaji

Spojená škola má zmodernizované odborné pracovisko v Zálesí. Dosahuje úroveň 21. storočia

0
Škola bude pripravovať žiakov na prácu v odboroch ako sú agropodnikanie, poľnohospodárstvo či veterinárne zdravotníctvo. V roku 2018 sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pustil do komplexnej...
Rybárstvo a vodný manažment na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je viac než len škola. V súčasnosti zdôrazňuje význam rybárstva a vodného manažmentu

0
Je to miesto, kde sa vízia mení na realitu a kde sa zvedavosť a vzdelanie spájajú pre podporu našej prírody a budúcnosti. Táto stredná...
COVP Ivanka pri Dunaji zabezpečuje vzdelávanie na úrovni svetových štandardov

COVP v Ivanke pri Dunaji prináša odborné vzdelanie na úrovni svetových štandardov

0
Bratislavský kraj zrealizoval na Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Projekt...
Letný tábor „ČUDUJME SA!“ 2023 - Znova spolu a plní dobrodružstva!

Letný tábor „Čudujme sa!“ je príkladom, ako môžeme deti podnietiť k objavovaniu prírody

0
V tieni zelenej prírody a v srdci dobrodružstiev sa na pôde Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji každoročne koná nezabudnuteľný tábor "Čudujme sa!". Po...

Študenti sa s radosťou zapojili do medzinárodného enviromentálneho projektu

0
Spojená škola Ivanka sa zapojila do ďalšieho projektu zo série ERAZMUS PLUS - SAVE OUR BLUE PLANET. Spomínaný projekt prebehol v časovom období od marca...

Partneri projektu