VIDEO: Lužný most cez Dunaj. Obchvat Bratislavy vo výstavbe

10670

Nový diaľničný most cez Dunaj bude súčasťou diaľničného obchvatu, ktorý spojí Jarovce s Račou.

Súčasťou Dunajského súmostia je takzvané západné predmostie nad Jaroveckým ramenom, hlavný most cez kajakársku dráhu, hlavný most ponad Dunaj a tzv. východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.

Názov mosta je inšpirovaný unikátnymi lužným lesmi, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tie sú často prirovnávané aj k Amazonskému pralesu, a to práve vďaka svojej bohatej prírodnej diverzite. Kvôli prítomnosti vodného toku alebo vysokých podzenmných vôd vzniká v pôde nedostatok kyslíka a tak v nej nedochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde modré sfarbenie a zvláštny zápach. Lužné lesy sú zaradené aj medzi biotopy európskeho záujmu.

Lužné lesy predstavovali veľmi pestrú a cennú skupinu lesných spoločenstiev, ktoré sa žiaľ na Slovensku zachovali v obmedzenom rozsahu. Veľká časť ich stanovíšť totižto zanikla reguláciami riek, výstavbou hrádzí a odvodňovacích kanálov.

Názov „Lužný most“ vyhral v hlasovaní obyvateľov a dostal viac ako 50 tisíc hlasov.

Pozrite si video, ako prebieha výstavba mosta a križovatky Petržalka.

Pozrite si ďalšie videá zo stavby diaľničného obchvatu Bratislavy:

Schéma budúcej diaľnice D4 v úseku Jarovce – Bratislava (východ)

Fotogaléria: Lužný most a križovatka Jarovce (25.9.2020):

Diaľnica D4 v úseku Jarovce – Bratislava (východ)

Začiatok úseku je umiestnený v napojení na existujúcu diaľnicu D2 v mimoúrovňovej križovatke Jarovce, pokračuje severne od Jaroviec do mimoúrovňovej križovatky Petržalka (Rusovce), kde vedie na moste ponad preložku cesty I/2, pokračuje ponad Jarovské rameno a rieku Dunaj. Na ľavom brehu prechádza na estakáde až po km 5,5 chráneným územím európskeho významu Biskupické Luhy (NATURA 2000) popri prírodnej rezervácii Gajc.

V ďalšom úseku križuje trasa diaľnice v mimoúrovňovej križovatke Bratislava-juh rýchlostnú cestu R7, pokračuje v k. ú. Podunajské Biskupice, kde križuje starú dunajskú hrádzu.

V priestore križovatky Rovinka križuje preložku cesty I/63, mostom prechádza ponad železničnú trať č. 124 Bratislava – Komárno a križuje preložku Vinohradníckej ulice medzi P. Biskupicami a Miloslavovom. Pri ďalšej obci, Most pri Bratislave, križuje západne od obce v križovatke Podunajské Biskupice preložku cesty II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. V križovatke Ivanka-západ križuje cestu I/61 Bratislava – Senec, mostom prechádza železničnú trať č. 120 Bratislava – Štúrovo a končí sa v mimoúrovňovej križovatke Ivanka sever napojením na existujúcu diaľnicu D1.

Fotogaléria: Lužný most vo výstavbe (foto D4R7 Construction s.r.o.):