Úvod Zasadnutie zastupiteľstva 10. septembra 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 10. septembra 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 10. septembra 2021

Dokumenty

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Z BSK 10. 09. 2021

Výsledky hlasovaní Z BSK 10. 09. 2021

Prezenčná listina poslancov Z BSK 10.09.2021

UZNESENIA Z BSK 10. 09. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 10. 09. 2021

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 10. 09. 2021

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 15. máj 2021 – 20. august 2021

02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca BSK

02. Interpelácia p. Pekár

02. List RÚ

02. Odpoveď p. Pekár

03. Návrh Reg. stratégie v SŠ v BSK … aktualizácia 2021

03. Stanoviská komisií Region. stratégie v SŠ v BSK na roky 2019 – 2022 – akt

04. Stanoviská komisií VZN BSK č. …2021..

04. VZN BSK č. …2021 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady

05. Stanoviská komisií na zrušenie Uzn. Z BSK (Pk) a schvál. prenájmu

05. zrušenie Uzn. Z BSK (Pk) a schvál. prenájmu …Komenského 27

06. Návrh na schválenie nájmu Odborné učilište- OS zretel

06. príloha č. 1

06. príloha č. 2

06. Príloha č. 3

07. Kupeckého dom-mat. Do Z-final

07. Kupeckého prílohy

08. Palisády – Zastupiteľstvo_vecné bremeno, prílohy

08. Palisády – Zastupiteľstvo_vecné bremeno

09. Príloha Geometricky plán na VB

09. Príloha Zmluva o vykonaní preložky

09. ZBSK návrh na schválenie VB – ZSD

10. VB-Vestal_Living-mat.Z-BSK-final

10. VB-Vestal_Living-prilohy-final

11. Weinwurm- Mat. do Z-BSK-final. web

11. Weinwurm prílohy

12. Rokovací poriadok

12. RP ZBSK novy so zaprac.dodatkom

13. Správa o vykonanej inventarizácii nehn.maj. BSK za rok 2020

14. Monitorovacia správa PR BSK k 30.6.2021

14. Príloha č. 1 – Aktualizácia IP k 06.08.2021 – majetok

14. Príloha č. 2 – Aktualizácia IP k 20.08.2021 – cesty II.a III. triedy

14. Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK – Monitoring

15. Z BSK – Informácia o vykonanej kontrole NKU

16. Informácia_o_výsledku_kontroly_NKÚ_SR_-_zastupiteľstvo

17. Správa o výsledkoch KČ ÚHK BSK za 1. polrok 2021

Nový bod č. 18

Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka k 6.9.2021

Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka_príloha

Rôzne

Informacny material na zastupitelstvo BSK_Monitoring komarov v sezóne 2021

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac