Úvod Cesty Bežná údržba ciest

Bežná údržba ciest

Bežná údržba ciest

 bežná údržba ciest bežná údržba ciestbežná údržba ciest

 • Čistenie vozoviek, krajníc
 • Čistenie a údržba priekop, rigolov, priepustov
 • Vysprávky povrchu rôznym spôsobom
 • Zalievanie trhlín
 • Úprava medzníkov a obrubníkov
 • Údržba, zrezávanie krajníc
 • Čistenie a údržba cestnej kanalizácie, vpustov, šácht
 • Zriadenie, čistenie, oprava, výmena a likvidácia zvislého dopravného značenia
 • Vodorovné dopravné značenie
 • Údržba a opravy oceľových zvodidiel, zábradlí, smerových stĺpov, zrkadiel
 • Údržba a čistenie odstavných plôch
 • Starostlivosť o stromy, kry, trávnaté porasty
 • Likvidácia divokých skládok
 • Separácia odpadu, uskladnenie odpadu na verejných skládkach
 • Odstraňovanie následkov havárií a mimoriadnych udalostí
 • Zriadenie a likvidácia čiastočnej uzávierky, označenie prekážky na vozovke
 • Prehliadky a dozor nad cestami

Menu