Úvod Cesty Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podávať:

  • písomne (listom) na adrese Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava,
  • telefonicky na čísle 02/43424 000, resp. 02/48215 003,
  • elektronickou poštou (e-mailom) na adrese sekretariat@scbsk.sk, príp. milka.podmajerska@scbsk.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov, alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, organizácia bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil (§ 14).

Ak organizácia nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť (§ 15).

Odvolanie proti rozhodnutiu organizácie o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva príspevkovej organizácii Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava. O odvolaní proti rozhodnutiu organizácie rozhoduje Bratislavský samosprávny kraj.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona – § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Menu

Prejsť na obsah