Úvod Cesty Správa ciest, mostov a ostatných objektov

Správa ciest, mostov a ostatných objektov

Správa ciest, mostov a ostatných objektov

údržba mostovúdržba mostov údržba mostov

 • Prehliadky ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK
 • Prehliadky mostov vo vlastníctve BSK
 • Plánovanie, príprava a realizácia ciest vo vlastníctve BSK podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladené s koncepciou BSK
 • Poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní a výstavbe ciest vo vlastníctve BSK na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MD SR
 • Vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve BSK v čase sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady
 • Poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest MD SR a údajov z technickej evidencie ciest a MK vo vlastníctve BSK
 • Zabezpečenie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve BSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu
 • Zabezpečenie pasportizácie ciest, odsúhlasovanie PD, vyjadrovanie, inžinierska činnosť, majetkovoprávna činnosť
 • Zabezpečenie investičnej činnosti na cestách vo vlastníctve BSK
 • Zabezpečenie činnosti zakrývania, odstraňovania a likvidácie nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve BSK a ich ochranných pásmach
 • Zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z práv a povinností stanovených zákonom č.135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Menu

Prejsť na obsah