Úvod Cesty Charakteristika

Charakteristika

Charakteristika organizácie

rekonstrukcia-ciest rekonstrukcia-ciest rekonstrukcia-ciest

Príspevkovú organizáciu Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja zriadilo zastupiteľstvo BSK k 30.6.2021 za účelom vykonávania správy, údržby a rekonštrukcií ciest ll. a lll. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách ll. a lll. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a nachádzajú sa na jeho území a na uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Predmetom činnosti SC BSK je najmä:

 • zabezpečenie technickej evidencie ciest a ich súčastí;
 • letná a zimná údržba a opravy ciest a ich súčastí s cieľom odstránenia závad v zjazdnosti v dôsledku opotrebenia a poškodenia ciest a ich súčastí;
 • údržba a opravy mostov a ich súčastí;
 • vykonávanie rekonštrukcií ciest, mostov a ich súčastí;
 • zabezpečenie prehliadok ciest a mostov;
 • verejné obstarávanie;
 • zostavenie plánu údržby a opráv ciest a mostov;
 • vypracovanie operačných plánov zimnej údržby na cestách vo svojej správe, a to s prihliadnutím na cesty l. triedy a diaľnice, ako aj vo vzťahu k dotknutým miestnym a účelovým komunikáciám;
 • zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z cestného zákona , vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon a rezortných technických predpisov;
 • plnenie úloh vo veciach výkonu priameho investora, investora pri príprave a výstavbe ciest, predinvestičná a investičná príprava, realizácia stavieb, špeciálne a odborné činnosti investičnej výstavby;
 • zabezpečenie aktualizácie a správy informačného systému cestného hospodárstva, vykonávanie dopravných prieskumov, diagnostiky vozoviek a mostov a systému hospodárenia s vozovkami a mostami.

 

Menu

Prejsť na obsah