Čo pre vás robíme?

Oddelenie životného prostredia BSK patrí pod Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia, rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (SEA) a poskytuje odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností (EIA) v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konferencia o územnom plánovaní, BSK, 15.2.2023

Prezentácie z Konferencie o územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy, 15. február 2023

Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji

0
Úrad BSK na začiatku roku 2018 obstaral dokument s názvom „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“. Monitoring liahnísk realizovala Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v...

Strategické dokumenty

Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji
37.4 MB
4.3 MB
Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
25 MB
Komáre_a_biologická_prevencia_ich_množenia
2.4 MB
Koncepcia ochrany vod BSK
20.7 MB
Skládka CHZJD Vrakuňa-Záverečná správa výskumu ÚGt SAV a PriF UK
3.5 MB
Štúdia prívalových dažďov BSK
5.7 MB

Podklady pre enviromentálnu výchovu

Fotogaléria

Krízový štáb bratislavskej župy zjednotil postup boja proti komárom
Župný výjazd do záplavových oblastí
Biologický postrek proti komárom
Monitoring územia rozvodnenej Moravy
Vyliahnutie komára

Videá

Kontakty

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4601
E-mail: maria.rajecka@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Elektronické služby

  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu

Aktuálne články

viac