Projekt Bezpečný ženský dom sa realizuje v spolupráci s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života. Nefinancujúcim partnerom je nórske krízové centrum Glamdal Krisesenter IKS. Spoločný partnerský projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  • Zdroj podpory:
    Nórsky finančný mechanizmus – programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • štátny rozpočet SR
  • http://www.eeagrants.sk/

Vďaka úspešnej realizácii projektu, Správca programu odsúhlasil jeho predĺženie a navýšenie sumy projektového grantu.
Celková suma získaného projektového grantu: 667.939 eur (pôvodne 565.201 eur)

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov partnerov: 83 964 eur (pôvodne 75.806 eur)

Miera projektového grantu: približne 88% (85% NFM, 15% štátny rozpočet SR)

Projektoví partneri: Bratislavský samosprávny kraj, občianske združenie DOMOV-DÚHA, občianske združenie Brána do života, Glamdal Krisesenter IKS (Nórsko)

Trvanie projektu: do 30.4.2017 (pôvodne 30.4.2016)

Hlavným cieľom projektu je príspevok k riešeniu dlhodobých problémov krízových centier na pomoc ženám a matkám v núdzi systémovým spôsobom – zriadením bezpečných ženských domov, ktoré budú poskytovať komplexné služby pre ženy a ich deti v núdzovej situácii. Problémy fungovania existujúcich krízových centier (KS DOMOV DÚHA a Brána do života) sú najmä v kapacitných možnostiach a ekonomickom zabezpečení. Spoločným menovateľom je však prioritizácia iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácii, fungovaní a/alebo financovaní krízových intervenčných stredísk.
Sekundárnym cieľom projektu je saturácia potreby zabezpečenia vzniku špecializovaných bezpečných ženských domov poskytujúcich odborné služby. Bratislavský samosprávny kraj ako partner projektu poskytuje okrem svojich odborných kapacít a skúseností s vytváraním koncepcií v sociálnej oblasti a sieťovaním príslušných zariadení budovu, ktorá po jej rekonštrukcii slúži ako bezpečný ženský dom.

Vďaka projektu bolo vytvorené nové zariadenie a v druhom, už existujúcom, bezbariérovo sprístupnené nové služby. Obidve centrá sú tak pripravené poskytovať pomoc, podporu a služby ženám (a ich deťom) ohrozeným násilím alebo zažívajúcim násilie. Zariadenia sú prístupné aj pre osoby so zníženou mobilitou: jedno s kapacitou 6 rodinných miest, resp. 10 miest pre ženy a druhé s kapacitou 12 rodinných miest, resp. 30 miest pre ženy.

Kontakty:

OZ DOMOV-DÚHA 

OZ Brána do života

Glamdal Krisesenter IKS

Project: The Women´s Safe House
The Safe Home for Women project is implemented in cooperation with the DOMOV-DÚHA and Brána do života civic associations and the Norwegian crisis centre Glamdal Krisesenter IKS, acting as a non-funding partner. This join partnership project is funded from the Norwegian Financial Mechanism (the NFM) and the state budget of the Slovak Republic.

Source of Support:

  • Norwegian Financial Mechanism – program area SK 09: Domestic and gender-based violence
  • State Budget of the Slovak Republic
  • http://www.eeagrants.sk/home-eeagrants/

Thanks to the successful implementation of the project, the Programme Operator has proposed to prolong the eligibility period and to increase the sum of a grant proposal.

Project Grant Proposal: EUR 667, 939 (originally EUR 565,201)

Project Co-financing from Partners: EUR 83, 964 (originally EUR 75,806)

Project Grant Rate: approximately 88% (85% NFM, 15% state budget of the SR)

Project Partners: Bratislava Self-Governing Region, DOMOV-DÚHA civic association, Brána do života civic association, Glamdal Krisesenter IKS (Norway)

Project Duration: to 30/04/2017 (originally to 30/04/2016)

The main goal of the project is to contribute to a complex solution of long-term problems of crisis centres for women in need by establishing specialized safe homes which will provide comprehensive services for this target group. The problems of existing crisis centres (KS DOMOV DÚHA a Brána do života) are mainly those of capacity and economic nature. However, they are left unsolved due to frequently changing legislation followed by the respective organizational and/or financing changes.

The secondary project objective is a provision of professional and material aid necessary for the establishment of specialized safe homes for women. The Bratislava Self-Governing Region, as the project partner, provides a building, in addition to its expert skills and experience with designing concepts in social area and networking of similar centres. After renovation, the building serves as a safe home for women.

Thanks to the project, a new facility has been created, and in already existing another one, new services have been made available. Both centres are thus ready to provide assistance, support and services to women (and their children) suffering from or at risk of violence. The two facilities are also accessible for persons with impaired mobility: one with the capacity of 6 family places/10 women and the second one offering 12 family places/30 women.