KANCELÁRIA PREDSEDU BSK pozostáva z týchto oddelení:

• Sekretariát predsedu BSK
• Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a Európskych záležitostí
• Organizačné oddelenie
• Oddelenie vnútorného auditu

a zodpovedá za plnenie nasledujúcich úloh:

SEKRETARIÁT PREDSEDU
 • organizuje, zabezpečuje a koordinuje program predsedu,
 • vedie evidenciu žiadostí o stretnutie s predsedom od občanov, firiem, korporácií, politických činiteľov, právnických osôb, veľvyslanectiev, predstaviteľov miest a obcí, atď.,
 • má v réžii kalendár predsedu, organizuje stretnutia predsedu, vedie termíny rokovaní predsedu, prenáša z nich úlohy a kontroluje ich plnenie,
 • vedie a vybavuje písomnú dokumentáciu materiálov a poštu predsedu a jeho kancelárie,
 • zabezpečuje vyhotovenie záznamov z rokovaní predsedu a pracovných porád,
 • vedie reprezentačný fond predsedu,
 • vybavuje telefonickú a mailovú komunikáciu s občanmi i širokou verejnosťou,
 • pripravuje a zabezpečuje v súčinnosti s odbornými útvarmi úradu podklady pre predsedu,
 • vyhotovuje preklady, prezentácie, texty do brožúrok a iné pracovné materiály pre predsedu,
 • vedie evidenciu pozvánok pre predsedu na rozličné podujatia, oznamuje jeho účasť, resp. ospravedlňuje predsedovu neúčasť na predmetných podujatiach, deleguje a oznamuje organizátorom podujatí účasť predsedom zastupujúcich osôb,
 • spracováva listiny a písomnosti podpísané predsedom, zabezpečuje ich expedíciu jednotlivým odborom Úradu BSK a vedie ich evidenciu,
 • zabezpečuje administratívne práce spojené s plynulým chodom kancelárie predsedu,
 • vybavuje telefonickú, mailovú, písomnú a poštovú komunikáciu s inštitúciami, organizáciami, predstaviteľmi miesť a obcí, veľvyslanectvami, občanmi, atď.,
 • zabezpečuje komunikáciu záležitostí Združenia SK 8,
 • zabezpečuje objednávanie základných kancelárskych potrieb a občerstvenia,
 • zabezpečuje prípravu a podávanie občerstvenia pri stretnutiach a rokovaniach predsedu,
 • plní protokolárne a ad hoc úlohy podľa pokynov predsedu
ODDELENIE ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV, PROTOKOLU A EU ZÁLEŽITOSTÍ
 • zvoláva, koordinuje, metodicky usmerňuje a zabezpečuje prípravu a realizáciu protokolárnych záležitostí predsedu, úradu a zastupiteľstva,
 • zabezpečuje protokolárne náležitosti pri oficiálnych prijatiach najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky, zahraničných návštevách, bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach predsedu s predstaviteľmi veľvyslanectiev, miest a obcí, ako aj pri pracovných návštevách na Slovensku i v zahraničí,
 • poskytuje protokolárny sprievod a asistenciu predsedovi BSKpri rokovaniach na Úrade BSK, zasadnutiach zastupiteľstva, podujatiach v kraji, tuzemských i zahraničných pracovných cestách, 
 • vypracováva zápisy z rokovaní a plní úlohy z nich vyplývajúce,
 • zabezpečuje protokolárne náležitosti pri slávnostnom akte udeľovania ocenení BSK a protokolárnych prípravách slávnostných zasadnutí zastupiteľstva, 
 • zabezpečuje a kreuje podkladové materiály pre predsedu v súčinnosti s odbornými útvarmi (scenáre, podklady, príhovory, oficiálne vystúpenia predsedu, podklady k odovzdávaniu ocenení atď.)
 • v spolupráci s právnym oddelením a odbornými útvarmi úradu zabezpečuje prípravu návrhov zmluvných dokumentov so zahraničnými partnermi (memorandá o porozumení, memorandá o spolupráci, dohody o spolupráci) do Zastupiteľstva BSK a pripravuje a koordinuje realizáciu ustanovení týchto zmluvných dokumentov,
 • informuje verejnosť o prevzatí, resp. neprevzatí záštity nad podujatiami predsedom BSK,
 • pripravuje formálne písomnosti predsedu BSK ako gratulačné, ďakovné, pozdravné a kondolenčné listy, atď.,
 • zabezpečuje, koordinuje a realizuje zahraničné styky predsedu a poslancov zastupiteľstva (zahraničné cestovné príkazy + vyúčtovania zahraničných pracovných ciest) podľa pokynov predsedu v spolupráci s odbornými útvarmi úradu,
 • zabezpečuje catering na podujatia v rámci Úradu BSK podľa požiadaviek príslušných odborov organizujúcich dané podujatie,
 • zabezpečuje a koordinuje spoluprácu v rámci zmluvných partnerstiev so zahraničnými regiónmi v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi úradu,
 • poskytuje súčinnosť s Kanceláriou BSK v Bruseli a Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov,
 • poskytuje protokolárnu súčinnosť pri plnení úloh odborných útvarov vyplývajúcich z členstva BSK v medzinárodných organizáciách (napr. V4, CENTROPE, EZUS, Arge Donaulander) a pri zahraničných podujatiach a výstavách,
 • spolupracuje s obcami, mestami, ako aj s orgánmi miest a obcí (ZMOS, ÚMS), SOPK -Bratislavskou regionálnou kanceláriou, podnikateľskými subjektmi, zväzmi a združeniami a v oblasti medzinárodnej spolupráce na úrovni predsedu a zastupiteľstva v súlade so záujmami BSK,
 • spolupracuje so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí,  ako aj so zastupiteľskými úradmi štátov akreditovaných pre SR, poskytuje súčinnosť medzinárodným inštitúciám a inštitúciám EÚ
ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
 • Organizačné oddelenie Kancelárie predsedu zastrešuje agendu organizácie, prípravy, priebehu a zákonnej finalizácie zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo BSK zasadá podľa vopred schváleného harmonogramu zasadnutí, ktorý je predkladaný na schválenie spravidla na decembrovom rokovaní pre budúci kalendárny rok. Pravidlá zasadnutí Komisií a Zastupiteľstva BSK sú zakotvené v rokovacom poriadku Komisií a Zastupiteľstva BSK ako aj v zákone č. 302/2001 o samosprávnych krajoch,
 • zhromažďuje pracovné materiály určené na rokovania komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
 • distribuuje a zverejňuje materiály prerokované v komisiách k následnému prerokovaniu na zasadnutiach Zastupiteľstva BSK,
 • prijíma a registruje interpelácie poslancov smerom k Úradu BSK a zabezpečuje ich vybavenie v zákonnej lehote,
 • kontroluje plnenie uznesení ku schváleným termínom jednotlivými gesčnými odbormi Úradu BSK,
 • kontroluje dodržiavanie rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva BSK a rokovacieho poriadku zasadnutí Zastupiteľstva BSK v čase prípravy, priebehu a finalizácie výsledkov rokovaní,
 • kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie zákonných lehôt pri predkladaní rokovacích materiálov, predovšetkým ich zverejnenia, pripomienkovania i kompletných podpisov spracovateľmi, zodpovednými, predkladateľmi, overovateľmi z radov poslancov a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja,
 • prijíma požiadavky občanov a poslancov súvisiace s rokovaniami poslancov na úrovni komisií a zasadnutí zastupiteľstva podľa schváleného harmonogramu,
 • komplexne zabezpečuje rokovania komisií a zasadnutí zastupiteľstva BSK aj s účasťou hostí a verejnosti
ODDELENIE VNÚTORNÉHO AUDITU
 • vykonáva na Úrade BSK audit dodržiavania príkazov predsedu, riaditeľa úradu, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vrátane nariadení pri finančnom riadení a iných činnostiach úradu,
 • hodnotí a kontroluje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov a nakladania s majetkom a majetkovými právami BSK, v organizačných útvaroch Úradu BSK a v právnických osobách, ktorým boli poskytnuté verejné zdroje z Úradu BSK,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach, vybavuje a prešetruje sťažnosti v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi podľa zákona o sťažnostiach a v súlade s internými smernicami BSK,
 • vykonáva kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • vykonáva kontroly plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
 • spracováva stanoviská, posudzuje materiály, vyjadrenia, návrhy interných predpisov, aktov riadenia a pod. pre predsedu a riaditeľa Úradu BSK a hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností úradu a odporúča opatrenia,
 • preveruje a odsúhlasuje odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Kontakty

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Lysáková
riaditeľka kancelárie predsedu
Tel.: 02/ 4826 4152
E-mail: jana.lysakova@region-bsk.sk

SEKRETARIÁT PREDSEDU

Mgr. Dominika Rybárová
asistentka riaditeľky Kancelárie predsedu
Tel.: 02/4826 4221
E-mail: dominika.rybarova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Brillová
referentka
Tel.: 02/4826 4151
E-mail: jana.brillová@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Oláh
referent
Tel.: 02/4826 4310
E-mail: peter olah@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Miklošová
asistentka podpredsedníčky BSK A. Ožvaldovej
Tel.: 02/4826 4136
E-mail: katarina.miklosova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ingrid Šafáriková
asistentka podpredsedníčky BSK E. Pätoprstej a podpredsedu BSK M. Krippela
Tel.: 02/4826 4206
E-mail: ingrid.safarikova@region-bsk.sk

ODDELENIE ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV, PROTOKOLU A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

 

 

 

 

Ing. Matilda Kropáčková
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4153
E-mail: matilda.kropackova@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Kunská
Tel.: 02/ 4826 4158
referentka
E-mail: michaela.kunska@region-bsk.sk

Ing. Karin Böhmanová
Tel.: 02/ 4826 4502
referentka
E-mail: karin.bohmanova@region-bsk.sk

Ing. Jaroslava Letenayová
referentka
Tel.: 02/4826 4504
E-mail: jaroslava.letenayova@region-bsk.sk

Dagmar Glasová
referentka
Tel.: 02/4826 4154
E-mail: dagmar.glasova@region-bsk.sk

ODDELENIE VNÚTORNÉHO AUDITU

Mgr. Edita Bernátová
referentka
E-mail: edita.bernatova@region-bsk.sk

Ing. Pavol Fischer
Tel.: 02/4826 4191
E-mail: pavol.fischer@region-bsk.sk

Ing. Milan Slezák
referent
Tel.: 02/ 4826 4141
E-mail: milan.slezak@region-bsk.sk

Ing. Jozef Krnáč
referent
Tel.: 02/ 4826 4141
E-mail: jozef.krnac@region-bsk.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE

Mgr. Jana Vaculová
vedúca organizačného oddelenia
Tel.: 02/4826 4532
E-mail: jana.vaculova@region-bsk.sk

 

 

 

 

 

Ing. Adriána Hanková
Tel.: 02/4826 4888
E-mail: adriana.hankova@region-bsk.sk

Mgr. Terézia Rožková
Tel.: 02/4826 4220
E-mail: terezia.rozkova@region-bsk.sk