Úvod Otvorená župa Hlavný kontrolór Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2019

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2019

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2019


Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Výsledky kontroly z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v príspevkovej organizácií BSK – Stredná odborná škola informačných technológií so sídlom: Hlinícka 1, 834 01 Bratislava

Výsledky kontroly v organizácií Spoločnosť priateľov z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 

Výsledky kontroly postupu verejného obstarávania v prípade zákazky “Výmena okien na objekte školy” na ulici Znievska 2 obstarávateľa – Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Stredná športová škola Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácií BSK – Gymnázium Hubeného 23, 834 08 Bratislava 

Zápis z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácií BSK – ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava 

Výsledky z kontroly  v rozpočtovej organizácií BSK – Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Výsledky z kontroly – hospodárenia s majetkom vloženým a zvereným BSK v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., a kontroly vynakladania finančných prostriedkov BSK za poskytnuté služby za obdobie 2017 a 2018 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 

Výsledky z kontroly – Poradenské centrum Nádej o.z., Mokrohájska 3, 841 04 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii  BSK – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 20, 831 06 Bratislava 

Správa o výsledku z overenia plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej so sídlom: Gorazdova 20, 811 04, Bratislava

Výsledky z overovania plnenia opatrenia prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 05 Bratislava

Výsledky kontroly postupu verejného obstarávania zákazky Monitoring médií – BSK

Výsledky z kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava

Výsledky z kontroly v príspevkovej organizácii BSK – Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 831 02 Bratislava

Výsledky z kontroly v občianskom združení – NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Turnianska 4795/8, 903 01, Senec

Výsledky kontroly v rozpočtovej organizácii BSK – Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Výsledky z overovania plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rozpočtovej organizácii BSK – Gymnázium, ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Výsledky z kontroly hospodárenia na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

Výsledky z kontroly overovania opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Výsledky z kontroly hospodárenia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Výsledky z kontroly v Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Výsledky z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií na Úrade BSK za rok 2018

Výsledky kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva BSK za rok 2018

Správa o výsledku kontroly v DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah