Úvod Otvorená župa Hlavný kontrolór Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2021

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2021

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2021


Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61_2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61_2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. štvrťrok 2021

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61_2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Stredná odborná škola elektrotechnická

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61_2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Výsledky kontroly podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb – Bratislavský samosprávny kraj, nájomná zmluva Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61_2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec, Kysucká č. 14, 903 01 Senec

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2020 – SVETLO DOMOVA

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2020 – Občianske združenie STOPA Slovensko

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2020 – Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o.

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Gymnázium, Grosslingova 18, 811 09 Bratislava

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za II. štvrťrok 2021

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvťrok 2021

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí v roku 2020 – Malokarpatské osvetové stredisko

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí v roku 2020 – Divadlo LUDUS

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 811 08 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 831 02 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 – Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v spoločnosri Slovak Lines, a. s.

Výsledky kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – 8.11.2019 v RCB, a.s. – čiastková správa

Výsledky kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – 8.11.2019 v RCB, a.s. za rok 2016

Výsledky kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020

Výsledky kontroly súladu návrhu vyrovnania záväzkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava, a. s.

Výsledky kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020

Výsledky kontroly postupu VO zákaziek s nízkou hodnotou na nákupu potravín v roku 2019 v DSSaZpS Kaštieľ Stupava

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah