Projekt cezhraničnej spolupráce regiónov RegioCoop (Slovensko – Rakúsko)

172

Zástupcovia zo štyroch krajov zo slovensko-rakúskeho pohraničia sa spojili v spoločnom projekte Regional Cooperation SK-AT (akronym „RegioCoop SK-AT“), ktorý predložili do Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2021-2027 v oblasti podpory Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce. Vedúcim partnerom projektu je Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H., partnermi projektu sú Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, NÖ.Regional.GmbH a strategickými partermi sú Mesto Viedeň a Hlavné mesto SR Bratislava. Celkový rozpočet projektu je 1.066.248,89 €, z čoho bude 947.765,86 € refundovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bude ukončený v decembri 2022.

Východiskom projektu je podporovanie intenzívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráce medzi regiónmi v programe. Túto užšiu spoluprácu podporujú na rakúskej strane organizácie typu „Regionalmanagement“ a na slovenskej strane samospráva. Rozdielna úroveň kompetencií, rozdielnosti v právnych systémoch ako aj kultúrne podmienené rozdielnosti si vyžadujú ďalšiu sústredenú spoluprácu. V horizonte rokov 2007-2013 boli položené základy užšej spolupráce medzi krajmi a regionálnymi manažmentmi v prihraničnom území SK-AT, ktorých výsledkom sa stala úspešná implementácia viacerých projektov. Táto spolupráca pokračuje aj v období 2014 až 2020. Aj naďalej je potrebné podporovať výmenu a sieťovanie medzi cezhranične spolupracujúcimi účastníkmi, stakeholdermi a nositeľmi projektov, tak aby bolo možné zadefinovať strategické témy pre budúcnosť.

Cieľom projektu je vyprofilovať strategické témy a projektové nápady, ktoré môžu byť realizované v rámci nového programového obdobia slovensko-rakúskej spolupráce v rokoch 2021-2027. Projektoví partneri už v priebehu septembra až novembra oslovili viaceré spomínané skupiny s dotazníkom ohľadom záujmu o spoluprácu. Na dotazník doposiaľ odpovedalo vyše 300 respondentov, najčastejšie z verejného sektora. Medzi najväčšie prekážky spolupráce sa zaradila administratívna náročnosť projektov či jazyková bariéra. Naopak spoločné hranice boli vnímané ako najmenší problém. Viac ako polovica respondentov má už nápady na konkrétne projekty, pričom najväčší záujem je o spoluprácu v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, smart cities, či o výchovu a vzdelávanie.

Zapojení respondenti budú prizývaní na tematické stretnutia, kde budú mať možnosť stretnúť sa s ďalšími aktérmi aj z druhej strany hranice a debatovať o spoločných projektoch alebo spolupráci na konkrétne témy. Ak máte záujem sa zapojiť, kontaktujte regionálnych zástupcov na kontaktoch nižšie.

V rámci projektu sa vytvorí aj Analýza legislatívnych rozdielov, ktorá má zanalyzovať momentálne prekážky spolupráce v projektoch ako sú napríklad odlišnosti v zákonoch o verejnom obstarávaní, stavebnom zákone, prístupe ku chráneným oblastiam a ponúknuť odporúčania ako sa vyhnúť častým problémom a pochopiť ako to funguje na druhej strane hranice.

Zároveň si vás dovoľujeme pozvať na úvodné Kick-off podujatie projektu, ktoré sa uskutoční online dňa 10.12.2020 od 9:00. Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia, kontaktujte regionálnych zástupcov.

Regionalmanagement Burgenland G.m.b.h.
Dietmar Baurecht
dietmar.baurecht@rmb.at
02682/7042434

Trnavský samosprávny kraj
Ing. Elena Horanová
horanova.elena@trnava-vuc.sk
033 5559 622

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Veronika Ormandíková
veronika.ormandikova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4259

NÖ.Regional.GmbH
Ing. Alena Hosch
alena.hosch@noregional.at
0043 676 88 591 303